Inici Serveis i tràmits Comunicació prèvia d’obres

Comunicació prèvia d’obres

publicat el 27/03/2018

Descripció

Comunicació d’obres que no necessiten llicència ni supervisió d’un tècnic com ara: modernització de cuines i banys sense tocar envans, col·locació o substitució de paviments interiors, col·locació o substitució d’instal·lacions vistes (calefacció...), substitució de portes interiors, reparació i substitució de baixants, substitució d’escales per una rampa en adequació de l’accessibilitat (si l’actuació no afecta l’estructura), etc.

Qui el pot demanar?

El propietari o promotor de l’obra o tota persona degudament autoritzada.

Període de l’any en què es pot demanar

Amb caràcter previ al començament de les obres.

Termini de la sol·licitud

Les comunicacions prèvies relatives a l’execució d’obres no són vàlides si no indiquen els terminis màxims per començar-les i acabar-les en proporció a la seva entitat i d’acord amb el que estableixin les ordenances municipals sobre ús del sòl i edificació. Els terminis esmentats es prorroguen per la meitat si la persona interessada ho comunica abans que hagin transcorregut.
Si transcorren els terminis màxims indicats en una comunicació prèvia per començar o acabar les obres, incloses les seves pròrrogues respectives, sense que hagin estat iniciades o finalitzades, la persona interessada resta inhabilitada per començar-les o continuar-les, segons correspongui, sens perjudici que pugui presentar una nova comunicació prèvia.

Requisits previs

No cal complir cap requisit específic.

Preu / Taxa

El que marca l’ordenança fiscal Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO).

Mitjans de pagament

Presencialment

Documentació a aportar

Els documents a aportar en tots els casos són:

En el cas de tramitació mitjançant un representant (si s’escau):

 • Document identificatiu del representant (DNI, NIE, passaport, permís de residència).
 • Document acreditatiu de la representació (formulari d’atorgament de representació INS148, o poders notarials, acta d’acceptació del càrrec de tutor en el cas de representants legals, o resolució judicial en cas de menors tutelats o de guàrdia i custòdia en exclusiva).

En el cas d’ocupació de la via pública:

 • Croquis acotat de l’ocupació.

En cas de l’actuació A: Intervenció en façanes, sense ampliació d’obertures. ( Reducció d’obertures, canvis de tancaments practicables):

 • Fotografies de la façana o solar sobre DIN A4.
 • Croquis estat actual.
 • Croquis estat reformat.

En cas de l’actuació B: Arranjaments de façanes fins 6 metres d’alçada amb bastida homologada o plataformes mòbils autopropulsades de tisora, articulades o telescòpiques. ( Repicats, revestiments i pintats):

 • Fotografies de la façana o solar sobre dinA4.
 • Declaració de conformitat CE i/o certificats homologació i qualitat reconeguts.

Nota: Cal comunicar la OTVP ( Ocupació temporal de via pública de menys de 10 dies) i la OVP (Ocupació de via pública)

En cas de l’actuació C: Elements sortints a la via pública: Para-sols, rètols:

 • Fotografies de la façana o solar sobre DIN A4.
 • Croquis en alçat i secció.

En cas de l’actuació D: Habitatges. Arranjaments, conservació i manteniment sense modificar la distribució i sense intervenció estructural. ( Arranjament de lavabos i cuines, canvis de revestiments horitzontal i verticals, renovació d’instal·lacions ):

 • Rebut actualitzat de l’IBI.
 • Croquis acotat de la distribució de l’habitatge on constin les superfícies i ventilacions de cada peça.

En cas de l’actuació E: Local sense ús. Condicionament, adequació i reforma de locals sense ús específic i sense intervenció estructural:

 • Fotografies de la façana o solar sobre DIN A4.
 • Plànol d’emplaçament del local respecte a l’edifici principal.
 • Rebut actualitzat de l’IBI.
 • Croquis acotat de la distribució del local.

En cas de l’actuació F: Activitats existents. Conservació, reparació o manteniment:

 • Fotografies de la façana o solar sobre DIN A4.
 • Rebut actualitzat de l’IBI.
 • Plànol d’emplaçament del local respecte a l’edifici principal.
 • Croquis acotat de la distribució del local.

En cas de l’actuació G: Execució de guals obra civil a la via pública:

 • Croquis normalitzat emplenat amb les cotes de referència o proposta d’execució.

En cas de l’actuació H: Tancament de solars urbans amb murs o tanques:

 • Fotografies de la façana o solar sobre DIN A4.
 • Rebut actualitzat de l’IBl.
 • Croquis de desenvolupament de la tanca o mur.
 • Croquis de detall dels tipus de mur o tanca.

En cas de l’actuació I: Col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública:

 • Fotografies de la façana o solar sobre DIN A4.
 • Rebut actualitzat de l’IBl.
 • Plànol d’emplaçament de la ubicació del cartell o tanca.
 • Croquis de mides del cartell o tanca, fotomuntatge de la situació final del cartell.
 • Autoritzacions d’organismes sectorials.

En cas de l’actuació J: Instal·lació de plaques fotovoltaiques d’autoconsum P<100 Kwp:

 • Memòria Tècnica de la instal·lació i els elements que la integran (Tipus de plaques, convertidors, acumuladors, etc).
 • Potencia en Kwp.
 • Declaració responsable de l’Empresa instal·ladora conforme que la instal·lació serà inscrita al RASIC.
 • En cas de sol·licitud de Bonificacions, s’ha d’aportar declaració responsable signada pel titular on manifesti el següent: "Declaro responsablement que quan la instal·lació fotovoltaica quedi acabada s’aportaran els documents d’inscripció al registre del canal d’empresa".

Normativa

 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de protecció de la legalitat urbanística
 • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme
 • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-
 • Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors
 • Ordenança municipal de comunicació prèvia d’obres

Termini de Resolució

No aplica.

Silenci administratiu

No aplica.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Com es pot sol·licitar?

Presencialment:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud fent clic al botó "Tramitació presencial (descarregar PDF)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta".
  • També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.
  • No usi el navegador per emplenar el formulari ja que llavors les dades no quedaran desades.
 3. Si el tràmit té algun document o formulari addicional també l’haura d’imprimir i emplenar.
 4. Una vegada emplenada i signada haurà de lliurar presencialment la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta (OAC - Oficina d’Atenció al Ciutadà), situat a la plaça de l’Ajuntament, 3-4.
Tramitació presencial (formulari PDF INS045)

Formularis addicionals a adjuntar a la sol·licitud:

 • En el cas de tramitació mitjançant un representant (si s’escau): Document identificatiu del representant (DNI, NIE, passaport, permís de residència), i document acreditatiu de la representació (formulari d’atorgament de representació INS148, o poders notarials, acta d’acceptació del càrrec de tutor en el cas de representants legals, o resolució judicial en cas de menors tutelats o de guàrdia i custòdia en exclusiva).

Telemàticament:

Aquest tràmit no disposa d’un formulari específic per tal de realitzar la seva tramitació de forma online. Si ho desitja, però, té la possibilitat de fer servir el tràmit d’Instància Genèrica per tal d’enviar-lo telemàticament:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud des de l’enllaç situat a baix del botó "Tramitació online (via instància genèrica)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader.
  • També pot imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta". Després haurà d’escanejar-la per tal de poder-la enviar telemàticament.
  • No usi el navegador per emplenar el formulari ja que llavors les dades no quedaran desades.
 3. Si el tràmit té algun altre document o formulari addicional també l’haurà d’emplenar.
 4. Accedeixi a la tramitació online de la Instància Genèrica fent clic al botó inferior.
 5. En el cas que el tràmit requereixi identificació, s’haurà d’autenticar amb uns dels Certificats digitals suportats, amb l’idCAT Mòbil o amb el sistema Cl@ve.
 6. Empleni el formulari online de la Instància Genèrica i adjunti el formulari/s PDF d’aquesta sol·licitud degudament emplenat/s.
 7. Adjunti tota la documentació necessària i envïi el formulari.
Tramitació online (via Instància Genèrica)

Formulari/s a adjuntar a la sol·licitud d’Instància Genèrica:

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies