• Webs Municipals  

Inici Serveis i tràmits Comunicació prèvia d’obres

Comunicació prèvia d’obres

publicat el 27/03/2018

Descripció

Comunicació d’obres que no necessiten llicència ni supervisió d’un tècnic com ara: modernització de cuines i banys sense tocar envans, col·locació o substitució de paviments interiors, col•locació o substitució d’instal·lacions vistes (calefacció...), substitució de portes interiors, reparació i substitució de baixants, substitució d’escales per una rampa en adequació de l’accessibilitat (si l’actuació no afecta l’estructura), etc.

Qui el pot demanar?

El propietari o promotor de l’obra o tota persona degudament autoritzada.

Període de l’any en què es pot demanar

Amb caràcter previ al començament de les obres.

Termini de la sol·licitud

Les comunicacions prèvies relatives a l’execució d’obres no són vàlides si no indiquen els terminis màxims per començar-les i acabar-les en proporció a la seva entitat i d’acord amb el que estableixin les ordenances municipals sobre ús del sòl i edificació. Els terminis esmentats es prorroguen per la meitat si la persona interessada ho comunica abans que hagin transcorregut.
Si transcorren els terminis màxims indicats en una comunicació prèvia per començar o acabar les obres, incloses les seves pròrrogues respectives, sense que hagin estat iniciades o finalitzades, la persona interessada resta inhabilitada per començar-les o continuar-les, segons correspongui, sens perjudici que pugui presentar una nova comunicació prèvia.

Requisits previs

No cal complir cap requisit específic.

Preu / Taxa

El que marca l’ordenança fiscal Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO).

Mitjans de pagament

Presencialment

Documentació a aportar

Els documents a aportar en tots els casos són:

A. Intervenció en façanes, sense ampliació d’obertures. ( Reducció d’obertures, canvis de tancaments practicables)
Documentació a aportar:

 • Plànol situació
 • Referència cadastral
 • Fotografies de la façana sobre dinA4
 • Croquis estat actual
 • Croquis estat reformat
 • Descripció de les obres
 • Pressupost detallat

B. Arranjaments de façanes fins 6 metres d’alçada amb bastida homologada o plataformes mòbils autopropulsades de tisora, articulades o telescòpiques. ( Repicats, revestiments i pintats).
Documentació a aportar:

 • Plànol situació
 • referència cadastral
 • fotografies de la façana sobre dinA4
 • descripció de les obres
 • Pressupost detallat,
 • declaració de conformitat CE i/o certificats homologació i qualitat reconeguts.

Nota: Cal comunicar la OTVP ( Ocupació temporal de via pública de menys de 10 dies) i la OVP (Ocupació de via pública)


C. Elements sortints a la via pública: Para-sols, rètols.
Documentació a aportar:

 • Plànol situació
 • Referència cadastral
 • Fotografies de la façana sobre dinA4
 • Croquis en alçat i secció
 • Descripció de les obres
 • Pressupost detallat

D. Habitatges. Arranjaments, conservació i manteniment sense modificar la distribució i sense intervenció estructural. ( Arranjament de lavabos i cuines, canvis de revestiments horitzontal i verticals, renovació d’instal•lacions ).
Documentació a aportar:

 • Plànol situació
 • Referència cadastral
 • Rebut actualitzat de l’IBI
 • Croquis acotat de la distribució de l’habitatge on constin les superfícies i ventilacions de cada peça
 • Descripció de les obres
 • Pressupost detallat

E. Local sense ús. Condicionament, adequació i reforma de locals sense ús específic i sense intervenció estructural.
Documentació a aportar:

 • Plànol situació
 • Referència cadastral
 • Fotografies de la façana sobre dinA4
 • Plànol d’emplaçament del local respecte a l’edifici principal
 • Rebut actualitzat de l’IBI
 • Croquis acotat de la distribució del local
 • Descripció de les obres
 • Pressupost detallat

F. Activitats existents. Conservació, reparació o manteniment
Documentació a aportar:

 • Plànol situació
 • Referència cadastral
 • Fotografies de la façana o solar sobre DIN A4
 • Rebut actualitzat de l’IBI
 • Plànol d’emplaçament del local respecte a l’edifici principal
 • Croquis acotat de la distribució del local

G. Execució de guals obra civil a la via pública
Documentació a aportar:

 • Croquis normalitzat emplenat amb les cotes de referència o proposta d’execució

H. Tancament de solars urbans amb murs o tanques.
Documentació a aportar:

 • Plànol de situació
 • Referència cadastral
 • Fotografies del solar sobre dinA4
 • Rebut actualitzat de l’IBl
 • Croquis de desenvolupament de la tanca o mur
 • Croquis de detall dels tipus de mur o tanca
 • Descripció de les obres
 • Pressupost detallat

I. Col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.
Documentació a aportar:

 • Plànol de situació
 • Referència cadastral
 • Fotografies del solar sobre dinA4
 • Rebut actualitzat de l’IBl
 • Plànol d’emplaçament de la ubicació del cartell o tanca
 • Croquis de mides del cartell o tanca, fotomuntatge de la situació final del cartell
 • Descripció de les obres
 • Pressupost detallat.

Normativa

 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de protecció de la legalitat urbanística
 • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme
 • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-
 • Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors
 • Ordenança municipal de comunicació prèvia d’obres

Termini de Resolució

No aplica.

Silenci administratiu

No aplica.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.


Com es pot sol·licitar?

Presencialment:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud fent clic al botó "Tramitació presencial (descarregar PDF)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta".
  • També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.
 3. Si el tràmit té algun document o formulari addicional també l’haura d’imprimir i emplenar.
 4. Una vegada emplenada i signada haurà de lliurar presencialment la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, situat a la plaça de l’Ajuntament, 3-4.
Tramitació presencial (descarregar PDF)

Formularis addicionals a adjuntar a la sol·licitud:

 • Aquest tràmit no disposa de cap formulari addicional.

Telemàticament:

Aquest tràmit disposa d’un formulari online específic per tal de realitzar la seva tramitació:

 1. Faci clic al botó "Tramitació online".
 2. En el cas que el tràmit requereixi identificació, s’haurà d’autenticar amb uns dels Certificats digitals suportats, amb l’idCAT Mòbil o amb el sistema Cl@ve.
 3. Emplenar el formulari amb les dades oportunes.
 4. Adjuntar la documentació a aportar.
 5. Emplenar i adjuntar els formularis addicionals, si n’hi ha.
Tramitació online (via Instància Genèrica)

Formulari/s a adjuntar a la sol·licitud d’Instància Genèrica:

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament