Inici Serveis i tràmits Comunicació prèvia d’obertura d’explotació ramadera d’autoconsum

Comunicació prèvia d’obertura d’explotació ramadera d’autoconsum

publicat el 27/06/2019

Descripció

Mitjançant la Comunicació prèvia d’obertura d’explotació ramadera d’autoconsum la persona interessada posa en coneixement de l’administració l’inici d’una activitat o les modicifacions següents:

 1. Inici d’activitat de les explotacions d’autoconsum, petita capacitat, centres d’emmagatzematge de material genètic i pastures.
 2. Qualsevol modificació en una explotació d’autoconsum o petita capacitat que no impliqui una pèrdua de la seva condició.
 3. Canvis entre les diferents espècies d’aus de corral i canvis entre l’espècie ovina i caprina, sense increment de les UB totals de l’explotació.
 4. Modificacions que suposin un increment inferior a 1.500 kg de nitrogen de les dejeccions generades a l’explotació: s’hi inclouen ampliacions, reduccions, canvis o noves orientacions productives, etc.

Qui el pot demanar?

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre, o del/la representant legal degudament acreditat/da i autoritzat/da.

Període de l’any en què es pot demanar

Es pot presentar en qualsevol moment.

Termini de la sol·licitud

La comunicació prèvia es presenta quan es vol iniciar l’activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme.

Requisits previs

Els requisits previs són:

 • Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.

Preu / Taxa

El que marca l’Ordenança 02 Fiscal - Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

Mitjans de pagament

Segons indiquin ordenances fiscals

Documentació a aportar

Els documents a aportar en tots els casos són:

 • Documentació identificativa de la persona sol·licitant (DNI/NIE/Passaport).
  En el cas que no sigueu titulars dels terrenys de pastura:

 • Contracte, cessió d’ús o similar per part del propietari dels terreny
  En el cas d’explotacions sotmeses al règim d’autorització administrativa per part de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)

 • Còpia de l’autorització d’abastament d’aigua d’un pou emesa per l’AC
  En cas d’actuar com a representant legal, a més:

 • Document identificatiu de la persona representant (DNI/NIE/Passaport).

 • Document justificatiu de la representació (poders notarials, sentència judicial ferma o mandat).

Normativa

 • Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

 • DECRET 40/2014, de 25 de març, d’ordenació de les explotacions ramaderes.

 • Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals

 • Llei 39/2105, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques.

Termini de Resolució

No hi ha resolució.

Les comunicacions prèvies presentades d’acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l’Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l’activitat comunicada, sempre que es disposi del comprovant de pagament de les taxes corresponents. La presentació de la comunicació prèvia faculta l’Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla. .

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Altra informació d’interès

Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a la comunicació prèvia d’obertura detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que disposarà del termini d’un mes per corregir-la i/o pe perfeccionar-la, sens perjudici del dret a presentar al·legacions en el termini de 15 dies a comptar de la notificació i de les responsabilitats a les quals s’hagués de fer front.

L’Ajuntament podrà incorporar l’activitat en un pla d’inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable. En cas que es constati algun incompliment s’iniciarà un procediment d’esmena d’una durada màxima de dos mesos, que no comportaria la suspensió de l’activitat, tret que hi hagués risc per a les persones, els béns o el medi ambient.

Aquest procediment d’esmena té una durada màxima de dos mesos i és independent i compatible amb un possible procediment sancionador, i supletori en els casos en què la normativa sectorial de l’activitat no estableixi un procediment específic.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Com es pot sol·licitar?

Presencialment:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud fent clic al botó "Tramitació presencial (descarregar PDF)" o reculli l’imprès a l’Oficina de cultura i festes de l’Ajuntament d’Amposta.
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta".
  • També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.
 3. Si el tràmit té algun document o formulari addicional també l’haura d’imprimir i emplenar.
 4. Una vegada emplenada i signada haurà de lliurar presencialment la sol·licitud a l’Oficina de cultura i festes de l’Ajuntament d’Amposta, situat a la plaça de l’Ajuntament, 6, 2a planta (Edifici administratiu)
Tramitació presencial (descarregar PDF)

Formularis addicionals a adjuntar a la sol·licitud:

 • Aquest tràmit no disposa de cap formulari addicional.

Telemàticament:

Aquest tràmit no disposa d’un formulari específic per tal de realitzar la seva tramitació de forma online. Si ho desitja, però, té la possibilitat de fer servir el tràmit d’Instància Genèrica per tal d’enviar-lo telemàticament:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud des de l’enllaç situat a baix del botó "Tramitació online (via instància genèrica)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader.
  • També pot imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta". Després haurà d’escanejar-la per tal de poder-la enviar telemàticament.
 3. Si el tràmit té algun altre document o formulari addicional també l’haurà d’emplenar.
 4. Accedeixi a la tramitació online de la Instància Genèrica fent clic al botó inferior.
 5. Empleni el formulari online de la Instància Genèrica i adjunti el formulari/s PDF d’aquesta sol·licitud degudament emplenat/s.
 6. Adjunti tota la documentació necessària i envïi el formulari.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies