• Webs Municipals  

Inici Serveis i tràmits Comunicació prèvia de canvi de titularitat d’activitats

Comunicació prèvia de canvi de titularitat d’activitats

Descripció

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d’una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que transmet el corresponent títol que l’habilitava per exercir l’activitat.

Aquesta comunicació a l’Ajuntament serveix per acreditar la subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de la llicència o comunicació prèvia.

Qui el pot demanar?

El transmetent, el nou titular o ambdós de manera conjunta.

Període de l’any en què es pot demanar

Durant tot l’any

Termini de la sol·licitud

La comunicació ha de formalitzar-se en el termini màxim d’un mes des que s’ha produït efectivament la transmissió.

Requisits previs

Els requisits previs són:

 • El titular transmitent ha de disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia vigent.
 • Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

Preu / Taxa

Segons ordenances fiscals.

Mitjans de pagament

Segons indiquin ordenances les fiscals

Documentació a aportar

Els documents a aportar en tots els casos són:

En cas d’actuar com a representant legal, a més:

 • Document identificatiu de la persona representant (DNI/NIE/Passaport).
 • Document justificatiu de la representació (poders notarials, sentència judicial ferma o mandat).

En el cas de no poder aportar declaració conjunta:

 • Documentació acreditativa del negoci jurídic que ha vehiculat la transmissió de la titularitat del negoci, de la llicència o de la comunicació prèvia.

En el cas d’activitats d’annex I:

 • Nova declaració responsable.

En el cas d’activitats d’annexos II i III:

 • Certificació tècnica subscrita per personal tècnic competent en què consti el número de visat o referències identificatives del projecte i que certifiqui els següents extrems:
  1. Que l’establiment i les seves instal·lacions no han sofert canvis substancials o no substancials, ja sigui per transformació, adaptació, reforma, ampliació o reducció; ni de la maquinària, ni de les instal·lacions ni de l’activitat que es desenvolupa; i que la mateixa s’adapta a les condicions de llicència o comunicació.
  2. Que tant les instal·lacions com les mesures de minimització han estat revisades amb la periodicitat que els reglaments sectorials estableixen, que disposen de l’eficàcia suficient i que s’adapten a les condicions de la llicència o comunicació prèvia formalitzada objecte de la transmissió.
  3. Que en aplicació del planejament vigent, l’activitat no està subjecta a cessament ni té limitada les transmissions de titularitat.

Normativa

 • Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
 • Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
 • Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
 • Decret 112/2010, de 31 d’agost, Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
 • Ordenança d’intervenció municipal d’activitats d’Amposta

Termini de Resolució

No hi ha resolució.

Un cop efectuada aquesta comunicació, l’Ajuntament actualitzarà les dades en el Registre municipal corresponent.

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Altra informació d’interès

No es podrà transmetre la llicència o comunicació prèvia, quan el nombre de les que es poden atorgar o presentar sigui limitat o que s’hagin concedit o rebut, comprovat i controlat tenint en compte les característiques particulars dels subjectes autoritzats inicialment.

Tampoc es pot transmetre l’activitat quan es trobi subjecte a un expedient de revocació o caducitat, fins que no hi hagi una resolució ferma.

En el cas que el transmitent no pugui o no vulgui formalitzar la comunicació a l’Ajuntament, serà suficient que l’adquirent acompanyi la documentació acreditativa del negoci jurídic que ha vehiculat la transmissió de la titularitat del negoci, de la llicència o de la comunicació prèvia.

Una vegada produïda la transmissió, les responsabilitats i les obligacions de l’antic titular derivades de la Llicència o de la Comunicació prèvia són assumides pel nou titular. En defecte de comunicació, els subjectes que intervenen en la transmissió són responsables solidaris de la responsabilitat que es pugui derivar de l’activitat subjecte a llicència o comunicació prèvia.

Com es pot sol·licitar?

Presencialment:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud fent clic al botó "Tramitació presencial (descarregar PDF)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb “lletra d’impremta”.
  • També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.
 3. Si el tràmit té algun document o formulari addicional també l’haura d’imprimir i emplenar.
 4. Una vegada emplenada i signada haurà de lliurar presencialment la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, situat a la plaça de l’Ajuntament, 3-4.

Telemàticament:

Aquest tràmit disposa d’un formulari online específic per tal de realitzar la seva tramitació:

 1. Faci clic al botó "Tramitació online".
 2. En el cas que el tràmit requereixi identificació, s’haurà d’autenticar amb uns dels Certificats digitals suportats, amb l’idCAT Mòbil o amb el sistema Cl@ve.
 3. Emplenar el formulari amb les dades oportunes.
 4. Adjuntar la documentació a aportar.
 5. Emplenar i adjuntar els formularis addicionals, si n’hi ha.
Tramitació online

Formularis addicionals a adjuntar a la sol·licitud:Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament