Inici Serveis i tràmits Comunicació prèvia i autoliquidació de la primera utilització i ocupació dels edificis

Comunicació prèvia i autoliquidació de la primera utilització i ocupació dels edificis

publicat el 10/07/2019

Descripció

Aquest tràmit us permet sol·licitar la primera ocupació d’un edifici de nova construcció o que hagi estat objecte de modificació substancial o d’ampliació.
Si es tracta d’una sol·licitud de primera ocupació d’un edifici en finca rústica o una ocupació parcial d’un edifici, aquesta estarà subjecta al règim de llicència.
Si es tracta d’una sol·licitud de primera ocupació de la totalitat de l’edifici, es tramitarà seguint el règim de comunicació prèvia, de manera que es podria ocupar l’edifici a partir del dia següent de la presentació de la comunicació al Registre General.

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, degudament representada.

Període de l’any en què es pot demanar

Es pot presentar en qualsevol moment.

Termini de la sol·licitud

En cas de que es tracti d’una llicència de primera utilització i ocupació l’Ajuntament disposa d’un mes des del moment de la presentació de la sol·licitud al Registre General.
En cas de que es tracti d’una comunicació prèvia de primera utilització i ocupació, l’Ajuntament disposa d’un mes des del moment de la presentació de la comunicació al Regisre General, per requerir la seva esmena, si escau, a la persona sol·licitant.

Requisits previs

Prèviament a la llicència de primera ocupació cal disposar de la corresponent llicència d’obres amb les modificacions que s’hagin pogut produït durant la seva execució i haver finalitzat les obres autoritzades.

Preu / Taxa

El que marca l’Ordenança 05 Fiscal - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

Mitjans de pagament

Segons indiquin ordenances fiscals

Documentació a aportar

Els documents a aportar en tots els casos són:

 • Documentació identificativa de la persona sol·licitant (DNI/NIE/Passaport).

En cas d’actuar com a representant legal, a més:

 • Document identificatiu de la persona representant (DNI/NIE/Passaport).

Normativa

 • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme

 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística

 • Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica

 • Llei 39/2105, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques.

Termini de Resolució

La resolució es dicta i es notifica en un termini màxim de sis mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud.

Silenci administratiu

Negatiu. Per al cas de llicències de primera ocupació.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Com es pot sol·licitar?

Presencialment:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud fent clic al botó "Tramitació presencial (descarregar PDF)" o reculli l’imprès a l’Oficina de cultura i festes de l’Ajuntament d’Amposta.
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta".
  • També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.
 3. Si el tràmit té algun document o formulari addicional també l’haura d’imprimir i emplenar.
 4. Una vegada emplenada i signada haurà de lliurar presencialment la sol·licitud a l’Oficina de cultura i festes de l’Ajuntament d’Amposta, situat a la plaça de l’Ajuntament, 6, 2a planta (Edifici administratiu)
Tramitació presencial (descarregar PDF)

Formularis addicionals a adjuntar a la sol·licitud:

 • Aquest tràmit no disposa de cap formulari addicional.

Telemàticament:

Aquest tràmit no disposa d’un formulari específic per tal de realitzar la seva tramitació de forma online. Si ho desitja, però, té la possibilitat de fer servir el tràmit d’Instància Genèrica per tal d’enviar-lo telemàticament:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud des de l’enllaç situat a baix del botó "Tramitació online (via instància genèrica)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader.
  • També pot imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta". Després haurà d’escanejar-la per tal de poder-la enviar telemàticament.
 3. Si el tràmit té algun altre document o formulari addicional també l’haurà d’emplenar.
 4. Accedeixi a la tramitació online de la Instància Genèrica fent clic al botó inferior.
 5. Empleni el formulari online de la Instància Genèrica i adjunti el formulari/s PDF d’aquesta sol·licitud degudament emplenat/s.
 6. Adjunti tota la documentació necessària i envïi el formulari.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies