• Webs Municipals  

Programes

30 PLUS

Programa 30 PLUS

Nom del projecte

30 PLUS

Dates d’execució

2019

Programa/ Font de finançament

 • Finançament: Servei d’Ocupació de Catalunya
 • Cofinançament: Fons Social Europeu

Nombre persones ateses

325

Perfil de les persones destinatàries

Poden ser destinatàries del programa les persones les persones majors de 30 anys, preferentment entre 30 i 45 anys, amb baix nivell formatiu i en situació d’atur no ocupades.

Àmbit territorial

Principalment el municipi d’Amposta i, Terres de l’Ebre: Comarca del Montsià i Baix Ebre

Breu resum del projecte

(continguts, objectius, assoliment,...)

"30 Plus" és un programa innovador amb l’objectiu d’inserir laboralment a persones en situació d’atur de 30 anys i més, preferentment entre 30 i 45 i baix nivell formatiu, proporcionant-los, entre d’altres, recursos, la formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.

Les actuacions ocupacionals a dur a terme en aquest programa són:

 • Prospecció i assessorament d’empreses
 • Orientació i acompanyament en el procés de contractació i formació
 • Formació vinculada al contracte de treball
 • Experiència professional mitjançant contracte laboral

En cada convocatòria s’han assolit els objectius requerits: la selecció i contractació dels 20, 40 i 50 participants atorgats, l’orientació als participants amb les tutories, la formació, visites al lloc de treball i l’assessorament a les empreses / entitats contractants.

En la resta de participants atesos, s’ha dut a terme una orientació en diferents vies: millora de recursos propis de recerca de feina, derivacions a altres programes o serveis adequats a la persona.

INDICADORS:

 • 33 Homes
 • 20 Dones
 • 20 Homes Majors de 45 anys
 • 7 dones majors de 45 anys
 • 53 persones inserides i formades

Agencia de col·locació

Agencia de col·locació

Nom del projecte

Agencia de col·locació

Dates d’execució

2019

Programa/ Font de finançament

Agencia de col·locació / Sistema Nacional de Empleo Público

Nombre persones ateses

718

Perfil de les persones destinatàries

 • DONO
 • Millora de feina
 • Persones en actiu

Àmbit territorial

TERRES DE L’EBRE

Breu resum del projecte

(continguts, objectius, assoliment,...)

INDICADORS

 • 718 Persones Ateses
 • 311 Homes
 • 407 Dones

RESULTATS

 • 718 Persones Ateses

APP

Programa APP

Nom del projecte

APP

Dates d’execució

2019

Programa/ Font de finançament

Finançament: Servei d’Ocupació de Catalunya, Ministerio de Trabajo, migraciones y Seguridad social-Servicio Público de Empleo estatal

Nombre persones ateses

35

Perfil de les persones destinatàries

Poden ser destinatàries del programa les persones en situació de desocupació i amb baixa qualificació professional.

Àmbit territorial

Principalment el municipi d’Amposta i, Terres de l’Ebre: Comarca del Montsià i Baix Ebre

Breu resum del projecte

(continguts, objectius, assoliment,...)

"APP" és un programa pilot de formació en alternança amb l’ocupació propi de la Comunitat Autònoma de Catalunya destinat a la qualificació professional de persones en situació de desocupació i en risc d’exclusió social i laboral amb el finançament del Ministeri d’Ocupació i Afers Socials mitjançant els fons de la Conferència Sectorial de Relacions Laborals i d’Ocupació. Aquest programa és una iniciativa que proporciona a les persones poc qualificades l’oportunitat de formar-se i adquirir, mentre estan treballant, les competències transversals i bàsiques que necessiten. Per tant, és dóna resposta a una doble necessitat: la qualificació i l’obtenció d’ingressos per poder subsistir.

Les actuacions que es podran realitzar seran les següents:

 • Formació
 • Experiència laboral mitjançant contracte de treball
 • Acompanyament en el procés d’aprenentatge

Borsa de treball

Borsa de treball

Nom del projecte

Borsa de treball

Dates d’execució

2019

Programa/ Font de finançament

No disposa de finançament. Recurs propi de l’Ajuntament.

Nombre persones ateses

1535

Perfil de les persones destinatàries

Qualsevol ciutadà en recerca o millora de feina

Àmbit territorial

Principalment el municipi d’Amposta i, Terres de l’Ebre: Comarca del Montsià i Baix Ebre

Breu resum del projecte

(continguts, objectius, assoliment,...)

L’Ajuntament d’Amposta ha creat aquesta nova secció a la seva pàgina web municipal. Es tracta d’un formulari on els ciutadans i ciutadanes poden enregistrar les seves dades per tal d’obtenir un recurs més en la recerca o millora de feina.

Aquest formulari recollirà les dades principals de cada persona, on també podran adjuntar-li el currículum.

D’aquesta manera, passaran a forma part de la nostra xarxa de persones usuàries, principalment amb dues finalitats:

 1. Per realitzar la intermediació en la relació d’ofertes de treball que responguin al vostre perfil professional i interessos.
 2. Per utilitzar les dades en matèria d’accions d’inserció laboral, formació i/o orientació laboral mitjançant qualsevol de les línies d’actuació de l’Àrea de Polítiques Actives d’Ocupació.

INDICADORS

 • 676 Homes
 • 859 Dones

TOTAL: 1535 persones ateses


Enfeina’t

Programa Enfeina’t

Nom del projecte

ENFEINA’T

Dates d’execució

2019

Programa/ Font de finançament

Programa ENFEINA’T/ Finançament: Accions cofinançades en un 50% pel Programa Operatiu FSE de Catalunya 2014-2020 i en un 50% pel Servei Ocupació de Catalunya

Nombre persones ateses

55

Perfil de les persones destinatàries

 • DONO
 • Aturats de llarga durada

Àmbit territorial

COMARCA DEL MONTSIÀ

Breu resum del projecte

(continguts, objectius, assoliment,...)

OBJECTIUS

 • La inserció laboral de persones en situació de desocupació de llarga durada

 • Proporcionar un contracte laboral

 • Oferir un acompanyament de reforç durant tot el període de contractació

QUE OFEREIX L’ENFEINAT

 • Inserció laboral d’un any per a persones amb situació d’atur de llarga durada.

 • Atenció personalitzada. Orientació individual. Per a les persones contractades.

INDICADORS

 • 55 Persones ateses

 • 7 Persones inserides amb perfil aturat de llarga durada.

 • 1 Home inserit major de 45 anys.

 • 2 Dones inserides major de 45 anys

 • 4 Dones inserides entre 30 i 45 anys.

RESULTATS

 • 55 persones ateses i 7 persones inserides.


Espais de recerca de feina

Espais de recerca de feina

Nom del projecte

Espais de recerca de feina

Dates d’execució

2019

Programa/ Font de finançament

ESPAI DE RECERCA DE FEINA/ Finançament: Accions cofinançades en un 50% pel Programa Operatiu FSE de Catalunya 2014-2020 i en un 50% pel Servei Ocupació de Catalunya

Nombre persones ateses

126

Perfil de les persones destinatàries

 • DONO
 • Amb un objectiu professional definit
 • Coneixements bàsics d’informàtica i internet
 • Entendre català i/o castellà

Àmbit territorial

Comarca del Montsià

Breu resum del projecte

(continguts, objectius, assoliment,...)

OBJECTIUS

 • Promoure la recerca organitzada i sistemàtica de feina
 • Preparar a la persona participant per a la seva incorporació al mercat laboral
 • Que assoleixi l’autonomia pel que fa a la recerca de feina

QUE OFEREIX L’ESPAI DE RECERCA DE FEINA

 • Atenció personalitzada. Orientació individual.
 • Preparació en tècniques i elements actius de recerca de feina
 • Personal tècnic que assessora a la persona participant:
  Donar-li informació, augmentar l’eficàcia de la recerca, o qüestionar ,en la mesura del possible, actituds o estats d’ànim i emocionals que dificulten la recerca d’ocupació
 • L’ adquisició i entrenament de competències necessàries per continuar realitzant, un cop finalitzat el programa, una recerca de feina, de manera autònoma.

INDICADORS

 • 54 homes atesos, 35 inserits.
 • 72 dones ateses, 31 inserides.
 • 21 persones ateses menors de 30 anys, 42 persones ateses entre 30 i 45 anys i 63 persones ateses de més de 45 anys.
 • 2 homes inserits d’aturats de llarga durada.
 • 9 dones inserides d’aturades de llarga durada.
 • 2 homes inserits en discapacitat i 2 dones inserides en discapacitat.
 • 12 persones inserides menors de 30 anys, 25 entre 30 i 45 anys i 29 majors de 45 anys.

RESULTATS

 • 126 persones ateses, 66 persones inserides.

Programa Fitxa núm. 40.1

Programa Fitxa núm. 40.1

Nom del projecte

Programa Fitxa núm. 40.1

Dates d’execució

2019

Font de finançament

Aquest programa està finançat pelDepartament de Treball, Afers Socials i Famíliesde la Generalitat de Catalunya

Nombre persones ateses

73 persones ateses convocatòria 2019

Perfil de les persones destinatàries

Les persones que hi participin en el programahan de ser destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC)ihan d’estar inscritesen l’oficina de treball com a demandants d’ocupació no ocupades.

Àmbit territorial

Comarca del Montsià

Breu resum del projecte

(continguts, objectius, assoliment)

Fitxa núm. 40.1.Serveis laborals especialitzats d’orientació, acompanyament i suport a la inserció per a persones destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC).

Aquest programa pretén acompanyar a les persones destinatàries d’una RendaGarantida de Ciutadania (RGC) en la definició i execució del projecte professional a partir de l’acompanyament tutorial, individual i grupal, de cara al desenvolupament de la competència professional. Són Itineraris flexibles que ofereixen accions d’informació, orientació i suport, dirigides a la millora de l’ocupabilitat.

La persona beneficiària ha de respondre de manera activa, compromesa i responsable per superar la seva situació mitjançant un itinerari d’inserció laboral que li garanteixi autonomia i independència econòmica.

Indicadors i resultats

Indicadors : participants atesos, inserits, sexe dels participants i edat dels participants:

Sexe dels Participants

Homes

Dones

Total

Atesos

25

48

73

Inserits

7

10

17

Edat dels participants

Total

< de 30

7

Entre 30 - 45

29

> 45

37

Edat dels inserits

Homes

Dones

Total Inserits

< de 30

Entre 30 - 45

2

7

9

> 45

5

3

8


Cursos profesionalitzadors en col·laboració amb IDFO

Cursos profesionalitzadors en col·laboració amb IDFO

Nom del projecte

Cursos profesionalitzadors en col·laboració amb IDFO

Dates d’execució

2019

Programa/ Font de finançament

UGT de Catalunya, Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i Ministerio de Empleo y Seguridad Social (SEPE)

Nombre persones ateses

346

Perfil de les persones destinatàries

Qualsevol ciutadà treballador, ja estigui en situació de desocupació o en actiu.

Àmbit territorial

Principalment el municipi d’Amposta i, Terres de l’Ebre: Comarca del Montsià i Baix Ebre

Breu resum del projecte

(continguts, objectius, assoliment,...)

L’Institut per al Desenvolupament per a la Formació i Ocupació amb col·laboració amb l’Ajuntament d’Amposta duu a terme cursos professionalitzadors per a tots els ciutadans tinguin l’oportunitat de formar-se. Els cursos que s’han realitzats són els següents:

 • MANIPULADOR D’ALIMENTS
 • APLICADOR DE FITOSANITARIS
 • CARRETÓ ELEVADOR UNE
 • PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
 • APLICADOR DE BIOCIDES
 • BENESTAR ANIMAL EN EL TRANSPORT

INDICADORS

 • Cursos executats: 13
 • Persones formades: 181
 • Hores de formació executades: 203

TOTAL: 181 persones ateses


Singulars

Singulars

Nom del projecte

Singulars

Dates d’execució

2019

Programa/ Font de finançament

Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil 2014-2020 del Fons Social Europeu,

Nombre persones ateses

73

Perfil de les persones destinatàries

Les persones joves entre 16 i 29 anys beneficiàries de la Garantia Juvenil en el moment de la seva data d’incorporació al projecte.També poden ser destinatàries les persones joves que no compleixin el requisit de ser beneficiàries de la Garantia Juvenil, amb una limitació del 10% de la totalitat dels participants per projecte. En tot cas, serà imprescindible que les persones participants dels Projectes Singulars estiguin inscrites al SOC com a demandants d’ocupació no ocupades, o bé com a millora d’ocupació en la seva data d’incorporació al projecte.

Àmbit territorial

Comarca del Montsià mitjançant la gestió que en fa la Grupació d’entitats: Ajuntament d’Amposta, Mancomunitat de la Taula del Sénia i Ajuntament d’Ulldecona

Breu resum del projecte

(continguts, objectius, assoliment,...)

L’objectiu és reforçar l’ocupabilitat i les competències professionals de les persones no ocupades i no

integrades en els sistemes d’educació o formació, mitjançant dues línies:

 • Línia 1: actuacions destinades a la millora de l’ocupabilitat
 • Línia 2: experiències professionals per a joves participants a les actuacions de la Línia 1 amb l’objectiu d’adquirir una experiència laboral.

En el marc del Fons Social Europeu, aquestes actuacions contribueixen a assolir els resultats definits per l’objectiu específic següent:

promoure la sostenibilitat i la qualitat en l’ocupació i afavorir la mobilitat laboral i la integració sostenible en el mercat de treball de les persones joves, en particular de les que es trobin sense ocupació i que no estiguin estudiant ni formant-se, incloent els que estan en risc d’exclusió social i joves de comunitats marginades.

Les actuacions ocupacionals a dur a terme en aquest programa són:

 • Orientació, que inclourà l’assessorament individualitzat, orientació professional i en emprenedoria, informació laboral i acompanyament en la cerca d’ocupació
 • Formació professionalitzadora ajustada a les necessitats de les persones participants
 • Opcionalment: Pràctiques no laborals, Mobilitat Internacional
 • Experiència Professional realitzada a través d’un contracte laboral per a joves participants
 • Visites a entorn productiu
 • Activitats Culturals, cíviques i socials

INDICADORS

 • 46 Homes
 • 27 Dones
 • 60 joves formats/es
 • 33 joves inserits/es segons les bases de la convocatòria, en total han pogut treballar 46 joves
 • 4 joves han tornat al sistema educatiu
 • 62 Visites a entorn productiu
 • 48 Activitats Culturals, cíviques i socials

TREBALL A LES 7 COMARQUES Acció 3.1 - Curs Flexografia

TREBALL A LES 7 COMARQUES Acció 3.1 - Curs Flexografia

Nom del projecte

TREBALL A LES 7 COMARQUES Acció 3.1 - Curs Flexografia

Dates d’execució

2019

Programa/ Font de finançament

Programa TREBALL A LES 7 COMARQUES/ Finançament: Accions cofinançades en un 50% pel Programa Operatiu FSE de Catalunya 2014-2020 i en un 50% pel Servei Ocupació de Catalunya

Nombre persones ateses

42

Perfil de les persones destinatàries

 • DONO

 • Millora de feina

Àmbit territorial

Comarca del Montsià

Breu resum del projecte

(continguts, objectius, assoliment,...)

OBJECTIUS

 • La inserció laboral de persones en situació de desocupació o millora de feina.

 • La capacitació de persones desocupades o en feines precàries.

 • Oferir un acompanyament i orientació individual durant tot el període de formació.

QUE OFEREIX EL PROJECTE TREBALL A LES 7 COMARQUES

 • Formació a mida dins de les empreses per a persones que volen conèixer i tenir una oportunitat laboral en un sector determinat.

 • Atenció personalitzada. Orientació individual. Per a les persones en procés de formació.

INDICADORS

 • 42 Persones ateses

 • 15 Persones Formades.

 • 3 Dones i 12 Homes.

 • 4 Persones menors de 30 anys, 9 persones entre 30 i 45 anys, 2 persones majors de 45 anys.

 • 10 Persones 100% Formació.

 • 3 Baixes per inserció laboral.

 • 1 Baixa per inserció al món educatiu.

 • 1 Baixa mèdica.

 • 6 Persones inserides.

 • 2 Homes menors de 30 anys, 2 Homes entre 30 i 45 anys i 1 Home i 1 Dona majors de 45 anys.

RESULTATS

 • 42 persones ateses, 12 Formades i 6 insercions.


Treball i Formació

Treball i Formació

Nom del projecte

Treball i Formació

Dates d’execució

31 de desembre de 2018 al 22 de gener del 2020

Programa/ Font de finançament

Contractes subvencionats pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu en un 50% a través del Programa operatiu FSE de Catalunya 2014-2020 i efectuat d’acord amb les condicions establertes al Programa Treball i Formació regulat per la Resolució TSF/2232/2019, d’1 d’agost, i l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació, modificada per l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny. Aquests contractes poden ser cofinançats pel Fons Social Europeu en un 50% a través del Programa operatiu FSE de Catalunya 2014-2020.

Nombre persones ateses

49

Perfil de les persones destinatàries

Persones treballadores, aturades o inactives, amb dificultats d’accés al mercat laboral. Especialment, les persones aturades, demandants d’ocupació no ocupades i no perceptores de prestació i subsidi per desocupació més grans de 45 anys, les dones, les persones immigrants, les persones en situació de pobresa i altres col·lectius en situació de vulnerabilitat

Àmbit territorial

Amposta prioritàriament i comarca del Montsià.

Breu resum del projecte

(continguts, objectius, assoliment,...)

OBJECTIUS

 • Millorar de l’ocupabilitat de les persones treballadores, especialment les que tenen amb més dificultats d’accés al mercat laboral, per mitjà d’accions d’experiència laboral i accions de formació.
 • El SOC subvenciona els contractes de treball, les accions formatives a realitzar de forma obligatòria durant el contracte i dins de l’horari laboral.

QUE OFEREIX EL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ

20 contractes de treball dintre del Ajuntament d’Amposta en base a les següents línies:

 • PANP: per a persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni de l’ajut del Programa de Requalificació Professional (PREPARA), preferentment més grans de 45 anys (PANP), que inclou dos tipus d’accions en funció de la durada.
 • PRGC: per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania (PRGC), que inclou dos tipus d’accions en funció de la durada.
 • DONA 12: per a dones en situació d’atur (DONA), que inclou 12 mesos a jornada completa i acció de formació.

INDICADORS

 • 80 hores de formació transversal
 • 14 homes inserits d’aturats de llarga durada.
 • 6 dones inserides d’aturades de llarga durada.
 • 2 persones d’entre 30 i 45 anys i 18 persones majors de 45 anys.

RESULTATS

 • 49 persones ateses, 20 persones contractades en el programa, 80 hores de formació transversal, 4 persones inserides desprès del programa.

UBICAT

UBICAT

Nom del projecte

UBICAT

Dates d’execució

2019

Programa/ Font de finançament

ESPAI DE RECERCA DE FEINA/ Finançament: Servei Públic d’Ocupació i el Servicio Público de Empleo Estatal- Ministerio de Empleo, Migraciones y Seguridad Social

Nombre persones ateses

63

Perfil de les persones destinatàries

 • Persones en situació de desocupació
 • Persones inactives
 • Persones treballadores que es troben en situació de precarietat laboral
 • Persones en situació de desocupació de llarga durada

Àmbit territorial

Comarca del Montsià

Breu resum del projecte

(continguts, objectius, assoliment,...)

OBJECTIUS

 • Orientar, assessorar i informar a la persona participant
 • Que assoleixi un coneixement i desenvolupament de les seves potencialitats i competències

QUE OFEREIX EL PROGRAMA UBICAT

 • Atenció personalitzada. Orientació individual.
 • Dotar de les eines necessàries per fer una recerca de feina i proporcionar coneixement dels canals de recerca de feina.
 • Autoconeixement i desenvolupament competencial, recursos per afrontar un procés de selecció i coneixement del mercat de treball.
 • Apropament a les empreses i coneixement de l’entorn productiu i convenis de col·laboració per a estades pràctiques.

INDICADORS

 • 31 homes atesos, 12 inserits.
 • 32 dones ateses, 12 inserides.
 • 7 persones ateses menors de 30 anys, 13 persones ateses entre 30 i 45 anys i 43 persones ateses de més de 45 anys.
 • 2 homes inserits d’aturats de llarga durada.
 • 3 dones inserides d’aturades de llarga durada.
 • 0 homes inserits en discapacitat i 2 dones inserides en discapacitat.
 • 5 persones inserides menors de 30 anys, 4 entre 30 i 45 anys i 15 majors de 45 anys.
 • 28 persones ateses aturats de llarga durada
 • 35 persones ateses generalistes

RESULTATS

 • 63 persones ateses, 24 persones inserides.
Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament