Inici La Ciutat Educació Oficina Municipal d’Escolarització (OME) Preinscripcions Curs 2022-23 - 1r Cicle d’Educació Infantil (Llars d’Infants)

Preinscripcions Curs 2022-23 - 1r Cicle d’Educació Infantil (Llars d’Infants)

Informació sobre la preinscripció

 • La preinscripció es farà preferentment de manera telemàtica (consulteu les instruccions a sota). En cas d’haver-la de fer presencialment, cal demanar cita prèvia al centre que es triï com a primera opció.

Calendari de preinscripció i matrícula

 • Publicació de l’oferta: entre el 4 i el 6 de maig de 2022.
 • Període de presentació de sol·licituds: del 9 al 20 de maig de 2022, ambdós inclosos.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 1 de juny de 2022.
 • Termini per presentar una reclamació: del 2 al 8 de juny de 2022.
 • Sorteig del número de desempat: entre el 9 i el 13 de juny de 2022.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació dels infants admesos i, si escau, de la llista d’espera: 15 de juny de 2022.
 • Període de matrícula: del 16 al 22 de juny de 2022, ambdós inclosos.

Cal demanar cita prèvia per telèfon abans d’anar al centre per tal de fer la preinscripció presencial (abans d’anar empleni la sol·licitud i porti una fotocòpia de tots els documents necessaris al centre que hàgiu escollit com a primera opció).


Podeu trobar més informació visitant aquest lloc web: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-0-3/inici/

Centres

Oferta places vacants Llars d’Infants Amposta Curs 2022-2023


Sequieta

Gruneta

Nascuts 2020

20

38

Nascuts 2021

15

27

Nascuts 2022

8

8

1. Criteris prioritaris

a) Existència de germans escolaritzats al centre: 50 punts.

b) Proximitat del domicili habitual de l’alumne/a al centre:

 • Quan el domicili habitual es troba a la zona educativa del centre: 30 punts.
 • Quan a instància del pare o mare, tutor/a o guardador/a de fet es pren en consideració, en comptes del domicili habitual, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquesta és dins la zona educativa del centre: 20 punts.
 • Quan el domicili habitual és al mateix municipi que el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva zona educativa: 10 punts.
 • Per aquest criteri de proximitat al centre no es pot acumular més d’una puntuació, malgrat es doni més d’un dels supòsits previstos.
 • Quan per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, s’acredita adjuntant el contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en règim d’autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’ha d’acreditar amb el formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 o 037).

c) Renda anual de la unitat familiar: quan el pare o mare o tutor/a són beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania: 15 punts:

 • Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

2. Criteris complementaris

a) Discapacitat de l’alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans: 15 punts:

 • Quan l’alumne/a acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33 %, o quan el pare o mare, tutor/a o un germà/ana de l’alumne/a acredita una discapacitat igual o superior al 33 %.
 • Documentació acreditativa: adjuntar la targeta acreditativa.

b) Quan el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció: 10 punts:

 • Documentació acreditativa: no s’ha d’adjuntar cap document acreditatiu perquè el centre en fa la comprovació.

c) Pel fet de formar part d’una família nombrosa: 10 punts:

 • Documentació acreditativa: adjuntar targeta acreditativa.

d) Pel fet de formar part d’una família monoparental: 10 punts:

 • Documentació acreditativa: adjuntar targeta acreditativa.

e) Pel fet que l’alumne/a hagi nascut en un part múltiple: 10 punts:

 • Documentació acreditativa: el llibre de família.

f) Pel fet que l’alumne/a es trobi en situació d’acolliment familiar: 10 punts:

 • Documentació acreditativa: La resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.

g) Quan s’acrediti la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme: 10 punts:

 • Documentació acreditativa: La condició de víctima de violència de gènere s’acredita per qualsevol dels mitjans establerts a l’article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. La condició de víctima de terrorisme s’acredita amb el certificat que emet la Subdirecció General de Suport a Víctimes del Terrorisme del Ministeri de l’Interior.

Sol·licitud

Instruccions per emplenat la sol·licitud de preinscripció:

 • Baixeu el formulari de sol·licitud de preinscripció a la pàgina del tràmit.
 • A la secció «Plaça sol·licitada» us recomanem que especifiqueu més d’una llar d’infants per tenir una alternativa en cas que no obtingueu plaça a la primera opció. Els codis de centre són els següents:
  • La Gruneta: 43007415.
  • La Sequieta: 43011273.
 • A la secció «Criteris generals», si l’alumne/a està empadronat a Amposta heu de marcar l’opció «Habitual dins de la zona educativa».
 • En cas d’al·legar les condicions dels criteris complementaris de part múltiple, situació d’acolliment familiar o víctima de violència de gènere o terrorisme (criteris e, f i g), heu d’especificar-ho a la instància genèrica de l’Ajuntament d’Amposta i adjuntar la documentació acreditativa.
 • Recordeu adjuntar tota la documentació necessària (escanejada o fotografiada):
  • Sol·licitud de preinscripció.
  • DNI, NIE o PASSAPORT del pare i mare o tutor i tutora i el de l’alumne (si en té).
  • Llibre de família.
  • Llibre de vacunes.
  • Targeta Sanitària.
  • Documents acreditatius dels criteris de prioritat que hàgiu especificat a la sol·licitud (si s’escau):
   • Volant d’empadronament.
   • Contracte laboral o certificat d’empresa.
   • Beneficiari de l’ajut de la renda garantida.
   • Discapacitat d’algun membre de la unitat familiar.
   • Targeta de família nombrosa/monoparental.
   • Resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.
   • Certificat de suport a víctimes del terrorisme del Ministeri de l’Interior.
   • Documentació acreditativa de la condició de víctima de violència de gènere (s’acredita per qualsevol dels mitjans establerts a l’article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere).
Publicat el 01/06/2021

Llistat Sequieta

Llistat Gruneta

Llistes ordenades definitives

Llistats Sequieta

llistat Gruneta

Matriculació


Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula entre el període de 16 a 22 de juny. Els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades.

La matrícula es realitza a l’Oficina de Gestió Tributaria de 9:00 a 14:00, on s’haurà de facilitar les dades bancàries i fer el pagament de la matrícula amb efectiu o targeta, després portar el document a la llar d’infants a la qual s’ha fet la matrícula.
Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies