Inici La Ciutat Educació Oficina Municipal d’Escolarització (OME) Preinscripcions Curs 2024-25 - 1r Cicle d’Educació Infantil (Llars d’Infants)

Preinscripcions Curs 2024-25 - 1r Cicle d’Educació Infantil (Llars d’Infants)

Calendari de la preinscripció (2024-25)

1. Coneix el calendari i els terminis

2. Abans de la preinscripció

3. Presenta la sol·licitud de preinscripció i fes el seguiment

4. Formalitza la matriculació

5. Aplicació dels criteris prioritaris

6. Aplicació dels criteris complementaris

7. Assignació de plaça

8. Prepara la documentació

9. Reuneix tota la documentació identificativa

10. Busca la documentació acreditativa dels criteris prioritaris

11. Formalitza la matrícula al centre educatiu

12. Quan s’ha de fer la matrícula?

13. Què necessito per fer la matrícula?

14. Com es fa la matrícula?

Informació sobre la preinscripció (2024-25)

 • La preinscripció es farà per instància genèrica (consulteu les instruccions a sota). En cas d’haver-la de fer presencialment, cal demanar cita prèvia al centre que es triï com a primera opció.

Oferta places vacants (2024-25)

Oferta places vacants Sequieta Gruneta
2022 30 19
2023 19 28
2024 7 7

Calendari de preinscripció i matrícula

 • Publicació de l’oferta: entre el 2 i el 6 de maig de 2024.
 • Període de presentació de sol·licituds: del 8 al 21 de maig de 2024, ambdós inclosos.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 31 de maig de 2024.
 • Termini per presentar una reclamació: del 3 al 7 de juny de 2024.
 • Sorteig del número de desempat: entre el 10 i el 13 de juny de 2024.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació dels infants admesos i, si escau, de la llista d’espera: 17 de juny de 2024.
 • Període de matrícula: del 17 al 25 de juny de 2025, ambdós inclosos.

Cal demanar cita prèvia per telèfon abans d’anar al centre per tal de fer la preinscripció presencial (abans d’anar empleni la sol·licitud i porti una fotocòpia de tots els documents necessaris al centre que hàgiu escollit com a primera opció).


Podeu trobar més informació visitant aquest lloc web: preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-0-3/inici/

Centres

Oferta places vacants Llars d’Infants Amposta Curs 2024-2025


Sequieta

Gruneta

Nascuts 2021

28

23

Nascuts 2022

18

23

Nascuts 2023

8

8

Criteris de prioritat i barems (2024-25)

1. Criteris prioritaris

 1. Existència de germans escolaritzats al centre: 50 punts.
 2. Proximitat del domicili habitual de l’alumne/a al centre:
  • Quan el domicili habitual es troba a la zona educativa del centre: 30 punts.
  • Quan la ubicació del lloc de feina del pare, mare, el tutor o la tutora està dins la zona educativa del centre: 20 punts.
  • Quan el domicili habitual és al mateix municipi que el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva zona educativa: 10 punts.
  • Per aquest criteri de proximitat al centre no es pot acumular més d’una puntuació, malgrat es doni més d’un dels supòsits previstos.
  • Quan per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, s’acredita adjuntant el contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en règim d’autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’ha d’acreditar amb el formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 o 037).
 3. Quan el pare o mare o tutor/a són beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania: 15 punts:
  • Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

2. Criteris complementaris

Els criteris complementaris serveixen per desempatar:

 1. Discapacitat de l’alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans: 15 punts:
  • Quan l’alumne/a acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33 %, o quan el pare o mare, tutor/a o un germà/ana de l’alumne/a acredita una discapacitat igual o superior al 33 %.
  • Documentació acreditativa: adjuntar la targeta acreditativa.
 2. Quan el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció: 10 punts:
  • Documentació acreditativa: no s’ha d’adjuntar cap document acreditatiu perquè el centre en fa la comprovació.
 3. Pel fet de formar part d’una família nombrosa: 10 punts:
  • Documentació acreditativa: adjuntar targeta acreditativa.
 4. Pel fet de formar part d’una família monoparental: 10 punts:
  • Documentació acreditativa: adjuntar targeta acreditativa.
 5. Pel fet que l’alumne/a hagi nascut en un part múltiple: 10 punts:
  • Documentació acreditativa: el llibre de família.
 6. Pel fet que l’alumne/a es trobi en situació d’acolliment familiar: 10 punts:
  • Documentació acreditativa: La resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.
 7. Quan s’acrediti la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme: 10 punts:
  • Documentació acreditativa: La condició de víctima de violència de gènere s’acredita per qualsevol dels mitjans establerts a l’article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. La condició de víctima de terrorisme s’acredita amb el certificat que emet la Subdirecció General de Suport a Víctimes del Terrorisme del Ministeri de l’Interior.

  Sol·licitud de la preinscripció (2024-25)


  El termini de presentació de sol·licituds està obert del 8 al 21 de maig de 2024.

  Instruccions per emplenat la sol·licitud de preinscripció:

  • Baixeu el formulari de sol·licitud de preinscripció a la pàgina del tràmit.
  • A la secció «Plaça sol·licitada» us recomanem que especifiqueu més d’una llar d’infants per tenir una alternativa en cas que no obtingueu plaça a la primera opció. Els codis de centre són els següents:
   • La Gruneta: 43007415.
   • La Sequieta: 43011273.
  • A la secció «Criteris generals», si l’alumne/a està empadronat a Amposta heu de marcar l’opció «Habitual dins de la zona educativa».
  • En cas d’al·legar les condicions dels criteris complementaris de part múltiple, situació d’acolliment familiar o víctima de violència de gènere o terrorisme (criteris e, f i g), heu d’especificar-ho a la instància genèrica de l’Ajuntament d’Amposta i adjuntar la documentació acreditativa.
  • Recordeu adjuntar tota la documentació necessària (escanejada o fotografiada):
   • Sol·licitud de preinscripció.
   • DNI, NIE o PASSAPORT del pare i mare o tutor i tutora i el de l’alumne (si en té).
   • Llibre de família.
   • Llibre de vacunes.
   • Targeta Sanitària.
   • Documents acreditatius dels criteris de prioritat que hàgiu especificat a la sol·licitud (si s’escau):
    • Volant d’empadronament.
    • Contracte laboral o certificat d’empresa.
    • Beneficiari de l’ajut de la renda garantida.
    • Discapacitat d’algun membre de la unitat familiar.
    • Targeta de família nombrosa/monoparental.
    • Resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.
    • Certificat de suport a víctimes del terrorisme del Ministeri de l’Interior.
    • Documentació acreditativa de la condició de víctima de violència de gènere (s’acredita per qualsevol dels mitjans establerts a l’article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere).

  El contingut s’actualitzarà quan s’iniciï el procés de preinscripció.

  Actualitzat el 31/5/2024

  Degut a un error al primer sorteig, el nou sorteig dels sol·licitants de la Gruneta nascuts al 2022 i el sorteig dels sol·licitants de la Sequieta nascuts el 2023 es farà el dia 13/6/2024 a les 13h a l’Ajuntament d’Amposta.

  Llistes provisionals (2024-25)

  Gruneta

  Llistes la Gruneta

  Sequieta

  Llistes la Sequieta

  Actualitzat el 17/6/2024

  Llistes ordenades definitives (2024-25)

  Sequieta

  Llistat Sequieta

  1. Llistes ordenades definitives

  Llistat Sequieta

  Educació Infantil primer Cicle 2024-2025

  Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre en primera petició ordenada per ordre alfabètic.

  Nascuts 2022

  dni/nie PERSONA SOL.LICITANT

  Germans

  (*)

  Critertis generals

  Criteris complementaris

  Fora termini

  Penalització duplicat

  Admès/ Exclòs

  0114L

   

  30

   

   

   

  ADMÈS

  1627A

   

  30

   

   

   

  ADMÈS

  0249A

   

  30

  10

   

   

  ADMÈS

  2920H

   

  30

  10

   

   

  ADMÈS

  2832M

   

  30

   

   

   

  ADMÈS

  4212L

   

  30

  10

   

   

  ADMÈS

  9790W

   

  30

   

   

   

  ADMÈS

  9111G

   

  30

  10

   

   

  ADMÈS

  2079E

   

  30

   

   

   

  ADMÈS

  0370D

   

  30

  10

   

   

  ADMÈS

  0761R

   

  30

   

   

   

  ADMÈS

  6063R

   

  30

  10

   

   

  ADMÈS

  7665H

   

  30

  10

   

   

  ADMÈS

  8587D

   

  30

   

   

   

  ADMÈS

  4659B

   

  30

   

   

   

  ADMÈS

  7599G

   

  30

   

   

   

  ADMÈS

  9805J

   

  30

  25

   

   

  ADMÈS

  0161T

   

  0

   

   

   

  ADMÈS

  * Germans que demanen plaça al mateix centre i curs.

  Nascuts 2023

  dni/nie

  Germans

  (*)

  Critertis generals

  Criteris complementaris

  Fora termini

  Penalització duplicat

  Admès/ Exclòs

  1022G

   

  30

  20

   

   

  ADMÈS

  1022G

   

  30

  20

   

   

  ADMÈS

  2314P

   

  30

  10

   

   

  ADMÈS

  1208V

   

  30

  10

   

   

  ADMÈS

  1312Z

   

  80

   

   

   

  ADMÈS

  5515C

   

  30

   

   

   

  ADMÈS

  7894L

   

  30

   

   

   

  ADMÈS

  61829

   

  30

   

   

   

  ADMÈS

  6415F

   

  30

   

   

   

  ADMÈS

  1118F

   

  30

   

   

   

  ADMÈS

  8044H

   

  30

   

   

   

  ADMÈS

  1301K

   

  20

   

   

   

  ADMÈS

  1301K

   

  20

   

   

   

  ADMÈS

  4146D

   

  30

   

   

   

  ADMÈS

  0105W

   

  30

   

   

   

  ADMÈS

  6723W

   

  30

   

   

   

  ADMÈS

  2965P

   

  30

   

   

   

  ADMÈS

  2793W

   

  30

   

   

   

  ADMÈS

  5555E

   

  30

   

   

   

  ADMÈS

  3441G

   

  30

   

   

   

  EXCLÒS

  0722C

   

  30

   

   

   

  EXCLÒS

  8183K

   

  30

   

   

   

  EXCLÒS

  2849Z

   

  30

   

   

   

  EXCLÒS

  6099C

   

  30

   

   

   

  EXCLÒS

  6991T

   

  30

   

   

   

  EXCLÒS

  8813V

   

  30

   

   

   

  EXCLÒS

  3260C

   

  30

   

   

   

  EXCLÒS

  * Germans que demanen plaça al mateix centre i curs.

  Nascuts 2024

  dni/nie

  Germans

  (*)

  Critertis generals

  Criteris complementaris

  Fora termini

  Penalització duplicat

  Admès/

  Exclòs

  8426B

   

  30

   

   

   

  ADMÈS

  2855M

   

  0

   

   

   

  ADMÈS

  8502X

   

  30

  10

   

   

  ADMÈS

  0932X

   

  20

   

   

   

  ADMÈS

  0771Y

   

  30

   

   

   

  ADMÈS

  * Germans que demanen plaça al mateix centre i curs.

  Gruneta

  Llistat Gruneta

  Publicació de la llista definitiva amb els admesos.

     1. listat Gruneta 

  EDUCACIÓ INFANTIL PRIMER CICLE 2024-2025

  Publicació de la llista definitiva amb els admesos.

  Nascuts 2022

  dni/nie

  Germans

  (*)

  Critertis generals

  Criteris complementaris

  Fora termini

  Penalització duplicat

  Admès/ Exclòs

  8357A

   

  30

  25

   

   

  ADMÈS

  6715X

   

  30

  10

   

   

  ADMÈS

  3559H

   

  30

  25

   

   

  ADMÈS

  5813G

   

  30

  10

   

   

  ADMÈS

  1326B

   

  30

  10

   

   

  ADMÈS

  9341J

   

  30

  20

   

   

  ADMÈS

  2024N

   

  30

  10

   

   

  ADMÈS

  9473M

   

  30

   

   

   

  ADMÈS

  3270J

   

  30

   

   

   

  ADMÈS

  8217J

   

  30

   

   

   

  ADMÈS

  9228R

   

  30

   

   

   

  ADMÈS

  0897C

   

  30

   

   

   

  ADMÈS

  5207G

   

  30

   

   

   

  ADMÈS

  7567R

   

  30

   

   

   

  ADMÈS

  6635T

   

  30

   

   

   

  ADMÈS

  2852J

   

  30

   

   

   

  ADMÈS

  0328Q

   

  30

   

   

   

  ADMÈS

  6671V

   

  0

   

   

   

  ADMÈS

  4057H

   

  0

   

   

   

  EXCLÒS

  7920C

   

  30

   

   

   

  EXCLÒS

  3757V

   

  30

   

   

   

  EXCLÒS

  0978B

   

  30

   

   

   

  EXCLÒS

  7808N

   

  0

   

   

   

  EXCLÒS

  * Germans que demanen plaça al mateix centre i curs.

  Nascuts 2023

  dni/nie

  Germans

  (*)

  Critertis generals

  Criteris complementaris

  Fora termini

  Penalització duplicat

  Admès/ Exclòs

  6328K

   

  30

   

   

   

  ADMÈS

  1831G

   

  30

   

   

   

  ADMÈS

  0426Q

   

  30

   

   

   

  ADMÈS

  9724J

   

  30

  10

   

   

  ADMÈS

  2785L

   

  30

  15

   

   

  ADMÈS

  2877E

   

  30

   

   

   

  ADMÈS

  7277G

   

  80

   

   

   

  ADMÈS

  3829V

   

  30

   

   

   

  ADMÈS

  6273Q

   

  30

  10

   

   

  ADMÈS

  0585L

   

  30

   

   

   

  ADMÈS

  4168H

   

  30

   

   

   

  ADMÈS

  1039T

  *

  30

  20

   

   

  ADMÈS

  1039T

  *

  30

  20

   

   

  ADMÈS

  7200L

   

  30

   

   

   

  ADMÈS

  4100Q

   

  30

  15

   

   

  ADMÈS

  4710J

   

  30

  10

   

   

  ADMÈS

  2615X

   

  30

   

   

   

  ADMÈS

  0145Q

   

  30

   

   

   

  ADMÈS

  5013V

   

  30

  10

   

   

  ADMÈS

  8577P

   

  30

   

   

   

  ADMÈS

  5199

   

  30

   

   

   

  ADMÈS

  9817D

   

  30

   

   

   

  ADMÈS

  3723P

  *

  30

  35

   

   

  ADMÈS

  3723P

  *

  30

  35

   

   

  ADMÈS

  * Germans que demanen plaça al mateix centre i curs.

   

  Nascuts 2024

  dni/nie

  Germans

  (*)

  Critertis generals

  Criteris complementaris

  Fora termini

  Penalització duplicat

  Admès/ Exclòs

  9109B

   

  30

    20

   

   

  ADMÈS

  8668S

   

  30

   

  ADMÈS

  5485Y

   

  30

   

  ADMÈS

  1880W

   

  30

   

  ADMÈS

   

  Matriculació (2024-25)


  El període de matriculació estarà obert entre el 17 i el 25 de juny de 2024, ambós inclosos.

  Les famílies dels alumnes admesos han d’anar a OGT a formalitzar la matrícula i el pagament d’aquesta, de 9:00 a 14:00 del 17 al 25 de juny.

  Els passos a seguir per fer la matriculació són els següents:

  1. Heu d’anar a l’Oficina de Cultura i Festes ( C/ Palau i Quer num. 6) situada a les caselles del Mercat, al costat de Ràdio Amposta, a buscar el full de matrícula i el document SEPA.
  2. Emplenar els documents i fer l’ingrés de l’import de la matrícula (25’10€) al número de compte que s’indicarà.
   Recordeu posar al concepte de la transferència LLS o LLG + els 4 últims dígits del DNI de la persona sol·licitant i lletra (ex: si la matrícula és per a la Sequieta LLS1234A i si la matrícula és per la Gruneta LLG1234A).
   En cas de germans al centre, heu de posar el mateix però al final de la lletra heu de posar 1 o 2.
   En cas de ser família nombrosa o monoparental aportar la documentació necessària per posar el número corresponent (recordeu de marcar la casella i d’indicar el número).
  3. Portar el full de matrícula i el document SEPA emplenat juntament amb un full de conformitat de pagament a l’Oficina de Cultura i Festes situada a les caselles del mercat (C/ PALAU I QUER Nº6), al costat de Ràdio Amposta (*).

  (*) Horari de l’Oficina de Cultura i Festes: de 9:30 a 15:00h.  Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
  Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


  Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


  Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
  Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies