Manteniment del lloc web en curs. Preguem disculpeu les molèsties.
 • Webs Municipals  

Inici Tràmits i gestions Comunicació prèvia per espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari

agenda

dl dm dc dj dv ds dg
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

més activitats

 

Comunicació prèvia per espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari

publicat el 18/07/2017

Descripció

És el règim d’intervenció a través del qual la persona o empresa que vol realitzar un espectacle públic o activitat recreativa de caràcter extraordinari, ho posa en coneixement de l’Ajuntament i acompanya la documentació que acredita el compliment dels requisits que exigeix la normativa aplicable.

Se sotmeten a aquest règim els espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari, següents:

 • Els que es duen a terme amb motiu de festes o revetlles populars.
 • Els que siguin d’interès artístic o cultural amb un aforament reduït de menys de 150 persones, en el cas que es duguin a terme ocasionalment en espais oberts al públic o en qualsevol tipus d’establiments de concurrència pública.
 • Les actuacions en directe en establiments inclosos en el catàleg del Decret 112/2010, del 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives (REPAR).

Qui el pot demanar

La persona física o jurídica que vol dur a terme l’espectacle públic o activitat recreativa extraordinaris o un/a representant legal degudament autoritzat/da i acreditat/da.


Període de l’any en què es pot demanar

Durant tot l’any.

Termini de la sol·licitud

No n’hi ha.

Requisits previs

Els requisits previs són:

 • Sol·licitar prèviament l’autorització d’utilització o aprofitament de béns de domini públic quan calgui.
 • Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.
 • Adaptar-se o presentar, si s’escau, el pla d’autoprotecció a través del Registre electrònic de plans d’autoprotecció (Hermes), si cal, d’acord el que disposa el Decret 82/2010, i haver-lo implantat abans de l’inici de l’activitat, en els casos següents:
  1. Que l’activitat es trobi inclosa a l’annex I del Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes.
  2. Que l’activitat es realitzi en un centre, establiment, instal·lació o dependència que disposi d’autorització per a una activitat diferent de la que es pretén realitzar.

  Preu/ Taxa

  Segons ordenances fiscals.

  Mitjans de pagament

  Segons indiquin ordenances les fiscals

  Documentació a adjuntar per l’interessat/ada

  Els documents a aportar en tots els casos són

  • Document identificatiu de la persona sol·licitant (DNI/NIE/Passaport).
  • Una memòria amb el contingut mínim següent:
  1. Identificació del tipus d’espectacle públic o activitat recreativa de caràcter     extraordinari.
  2. Data o dates i horari previst per a la realització.
  3. Nom, cognoms, adreça i telèfons de, com a mínim, dues persones responsables de la seva organització.
  4. Descripció breu de l’espectacle o activitat i del nombre màxim de persones que     previsiblement assistiran o participaran en la seva realització amb indicació dels serveis     o prestacions que se’ls oferiran.
  5. Indicació de les mesures adoptades, incloses la contractació del personal de     seguretat privada i de control d’accés, i de les que convindria adoptar per part dels     serveis municipals afectats, per tal de prevenir riscos per a la salut i la seguretat i per     prevenir inconvenients o molèsties per a terceres persones interessades, en matèria de     sorolls i trànsit.
  6. Identificació de la persona o persones titulars de l’establiment, recinte o espai obert,     en cas que no sigui la mateixa persona promotora o organitzadora, i document que     expressi la seva conformitat amb l’espectacle públic o amb activitat recreativa     projectats.
  • En prevenció i seguretat en matèria d’incendis, cal acompanyar l’informe de la Generalitat, d’acord amb el que disposa l’article 23 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer (si s’escau). 
  • Còpia de l’autorització -o de la sol·licitud si encara no s’ha resolt-, per a l’ocupació del domini públic, si pertany a una administració diferent de l’Ajuntament (si s’escau).

  En cas d’actuar com a representant legal

  • Document identificatiu del la persona que actua com a representant legal (DNI/NIE/Passaport).
  • Document justificatiu de la representació (poders notarials, sentència judicial ferma o mandat).

  Normativa

  • Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives
  • Decret 112/2010, de 31 d’agost, Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
  • Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
  • Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.
  • Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat adm. de la Generalitat i dels governs locals i d’impuls de l’activitat econòmica
  • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.
  • Ordenances municipals

  Termini de Resolució

  No hi ha resolució.

  Silenci administratiu

  Per la naturalesa del tràmit no es contempla. 

  Normativa del silenci administratiu

  • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.

  Vies de reclamació

  Les ordinàries del procediment administratiu.

  Altra informació d’interès

  Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a la comunicació prèvia detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que tindrà deu dies per corregir-la i/o perfeccionar-la.
  Si la inexactitud, falsedat o omissió tenen caràcter essencial el servei tècnic municipal elevarà proposta a l’òrgan municipal competent per tal que, prèvia audiència a la persona interessada dicti un acte administratiu en virtut del qual es declari sense efecte la comunicació prèvia.
  La memòria de l’activitat ha d’estar a disposició de qualsevol inspecció posterior.

  Com es pot sol·licitar?

  Presencialment:

  1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud fent clic al botó "Tramitació presencial (descarregar PDF)".
  2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
   • Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb “lletra d’impremta”.
   • També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.
  3. Si el tràmit té algun document o formulari addicional també l’haura d’imprimir i emplenar.
  4. Una vegada emplenada i signada haurà de lliurar presencialment la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, situat a la plaça de l’Ajuntament, 3-4.
  Tramitació presencial (descarregar PDF)

  Formularis addicionals a adjuntar a la sol·licitud:

  • Aquest tràmit no disposa de cap formulari addicional.

  Telemàticament:

  Aquest tràmit disposa d’un formulari online específic per tal de realitzar la seva tramitació:

  1. Faci clic al botó "Tramitació online".
  2. En el cas que el tràmit requereixi identificació, s’haurà d’autenticar amb uns dels Certificats digitals suportats, amb l’idCAT Mòbil o amb el sistema Cl@ve.
  3. Emplenar el formulari amb les dades oportunes.
  4. Adjuntar la documentació a aportar.
  5. Emplenar i adjuntar els formularis addicionals, si n’hi ha.
  Tramitació online

  Formularis addicionals a adjuntar a la sol·licitud:

  • Aquest tràmit no disposa de cap formulari addicional.

  Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

  RSS de lRSS de l'AJuntament