Manteniment del lloc web en curs. Preguem disculpeu les molèsties.
 • Webs Municipals  

Inici Informació Oficial Ajuts i subvencions Premis a l’excel·lència universitària, de cicles de grau superior, d’estudis superiors de música i de màsters universitaris 2016-2017

agenda

dl dm dc dj dv ds dg
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

més activitats

 

Premis a l’excel·lència universitària, de cicles de grau superior, d’estudis superiors de música i de màsters universitaris 2016-2017

publicat el 23/08/2017

PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.

L’objecte d’aquestes Bases és regular les ajudes que concedeixi l’Ajuntament d’Amposta, un cop finalitzat el curs acadèmic 2016-2017, per a becar aquells estudiants que, cursant estudis universitaris, cicles formatius de grau superior ,  estudis superiors de música o màsters universitaris,  hagin aprovat totes les assignatures matriculades i hagin excel·lit en algunes d’aquestes.

SEGONA.- PETICIONARIS.

Podran sol·licitar els premis tots aquells estudiants empadronats al municipi d’Amposta, que cursin estudis superiors universitaris, cicles formatius de grau superior, estudis superiors de música, màsters universitaris, un cop finalitzat el curs acadèmic 2016-2017.

TERCERA.- REQUISITS DELS BENEFICIARIS DE LES BEQUES.

 • Estar empadronats en el municipi d’Amposta amb una antiguitat mínima des del mes de setembre de 2016.
 • Acreditar la superació de totes les assignatures del curs acadèmic 2016-2017 que s’estigui cursant.
 • Presentar la documentació establerta en la base vuitena.
 • No trobar-se sotmesos a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiaris de subvencions establert a l’article 10 del Reglament de desenvolupament de la Llei General de Subvencions.
 • No tenir deutes amb l’Ajuntament d’Amposta.
 • Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social.

QUARTA.- QUANTIA.

La subvenció s’atorgarà en càrrec a l’aplicació pressupostària 02/3260/48903 del pressupost vigent, per un import màxim de 50000€.

La concessió de la subvenció es durà a terme mitjançant el règim de concurrència competitiva.

La puntuació serà la següent:

 • Totes les assignatures aprovades: 15 punts
 • Per cada excel·lent: 5 punts
 • Cada Matrícula d’Honor: 10 punts

Es contaran tots els punts mirant les puntuacions de l’alumne. Una vegada sumats els de tots es farà un repartiment segons la puntuació de cadascú.

L’importa màxim a percebre el sol·licitant no podrà superar els 1000 € 

CINQUENA.- INFORMACIÓ PÚBLICA DE LES BASES.

Una vegada aprovades les presents bases per la Junta de Govern Local, seran objecte d’informació pública per un termini de vint dies hàbils en el BOPT, en el tauler d’anuncis de la Corporació , a la pàgina web de l’Ajuntament i a la BDNS.

SISENA.- TERMINI PER A FORMULAR LES SOL·LICITUDS.

Les sol·licituds de beques es farà des de la seva publicació fins el 6 d’octubre, a les 14 hores, de l’any en curs (2017).

SETENA.- LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS.

Els peticionaris hauran de presentar, dintre del termini que es refereix la base anterior, les sol·licituds de premi, juntament amb la documentació requerida en la clàusula vuitena, en el Registre General de l’Ajuntament d’Amposta. 

Ajuntament d’Amposta . Secretaria .

Plaça de l’Ajuntament, 3-4. 43870 Amposta.

Tel 977700057-977702306 . Fax. 977704132 

VUITENA.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR.

Documents necessaris en el moment de demanar l’ajut:

 • Fotocòpia del DNI.
 • Fotocòpia compulsada de la matrícula del curs acadèmic 2016-2017.
 • Fotocòpia compulsada de l’expedient acadèmic del curs 2016-2017 de qualsevol universitat amb totes les assignatures aprovades.
 • Certificat de convivència de tota la unitat familiar (Cal acreditar estar empadronat com a mínim, des de setembre de 2016).
 • Imprès de sol·licitud degudament emplenat, posant email i telèfon (es podrà descarregar des del web amposta.cat )
 • Declaració responsable de no tenir deutes amb hisenda ni amb la seguretat social o autortizar a l’Ajuntament d’Amposta a comprovar en tot moment si es troba al corrent amb hisenda i SS 

NOVENA.- SUBSANACIÓ DE DEFICIÈNCIES.

Si la sol·licitud d’inici no reuneix els requisits fixats a aquestes bases, les dades d’identificació, tant de la subvenció sol·licitada com de la persona sol·licitant, i/o qualsevol de les previstes a l’article 66 Llei 39/2015 , es requerirà al sol·licitant, d’acord amb allò establert a l’article 68 de la Llei 39/2015, en la seva redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, per tal que en el termini de deu dies hàbils subsani les deficiències o acompanyi els documents preceptius. Si així no ho fes, se la tindrà per desistida de la seva petició, prèvia notificació de la resolució, que haurà de dictar-se en els termes previstos a l’article 21 de la Llei 39/2015 de la LRJ-PAC, en la seva redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. 

DESENA.- ÒRGAN COMPETENT PER A CONCEDIR LES AJUDES I FORMA DE PAGAMENT.

Un cop finalitzat el període de presentació de sol·licituds dels premis, prèvia proposta motivada de la Regidora d’Ensenyament, la Junta de Govern Local resoldrà la concessió de les beques. Transcorregut el termini sense que la Junta de Govern Local hagués resolt, els interessats podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu, sense perjudici de la resolució per part de l’Ajuntament amb posterioritat al venciment del termini per a resoldre.

Una vegada aprovada la resolució definitiva, s’ordenarà el pagament de les beques mitjançant taló bancari. L’entrega es realitzarà en el decurs de Fira Amposta 2017.

ONZENA.- DRET SUPLETORI.

En tot el no previst per les presents Bases, serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la normativa que la desplega i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, el RD 887/2006 (Reglament de l llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions)

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'AJuntament