Defensor de la Ciutadania d'Amposta
Plaça d´Espanya, 2-4 43870 Amposta

Telèfon 977 706 153 - Fax 977 700 057

Horari d'atenció:
De dilluns a divendres de les 11:00 a les 13:00 h.

correu electrònic

 Síndic de Greuges de Catalunya

GALERIA FOTOGRÀFICA DE L'ACTE INSTITUCIONAL DE CELEBRACIÓ DEL 25è ANIVERSARI DE LA FUNDACIÓ A AMPOSTA DEL DEFENSOR DEL CIUTADÀ

L'acte es va celebrar al saló de plens de l'Ajuntament d'Amposta el dijous 2 de maig de 2013 i va comptar amb la presència del Síndic de Greuges, Sr. Rafael Ribó.

25 anys de la fundació a Amposta de la primera institució del Defensor del Ciutadà a nivell municipal

Com et pot ajudar ?

És un servei als ciutadans i ciutadanes amb la missió de vetllar pels seus drets davant de l'actuació de l'administració municipal o dels organismes que depenen de l'Ajuntament.

Si la queixa correspon a àmbits de l'administració de la Generalitat o de l'Estat espanyol, encara que no sigui competència directa del Defensor, també et pot ajudar establint les vies de contacte adients mitjançant el Síndic de Greuges o el Defensor del Pueblo.

Quan intervé ?

El Defensor de la Ciutadania actua a sol·licitud de qualsevol persona física o jurídica, quan presenti una queixa i demostri tenir un interès legítim per l'objecte de la queixa.
També pot actuar d'ofici, és a dir, a iniciativa pròpia, quan les circumstàncies ho requereixin, i en general actua quan un ciutadà o ciutadana es troba amb algun d'aquests exemples:

 • Errors o arbitrarietats en les resolucions.
 • Retards indeguts o injustificats.
 • Inexecució de les pròpies resolucions.
 • Tracte indegut als ciutadans.
 • Negativa a facilitar la informació als ciutadans que hi tenen dret.
 • I, en general, qualsevol d'aquelles actuacions que impedeixen o dificulten l'exercici legítim de drets.
 • On es presenten ?

  Directament a l'Oficina del Defensor de la Ciutadania: edifici de l'Ajuntament d'Amposta, a la Plaça d'Espanya, 2-4.

  Com actua ?

  L'expedient de la queixa és aquell conjunt d'actuacions que es fan a partir de la seva presentació i que pot acabar amb una recomanació recordatori i suggeriment a la persona o servei causant de la queixa o a la mateixa Alcaldia. El Defensor no és cap jutge i per tant no dicta sentències, no imposa sancions ni pot suspendre les actuacions administratives, tampoc les resolucions del Defensor poden ser objecte de recurs.
  El Defensor també pot actuar d'ofici, és a dir, sense necessitat que s'hagi presentat cap queixa, quan li sembla que cal emprendre alguna investigació.

  Quan no pot intervenir ?

  El Defensor de la Ciutadania no pot admetre:

 • Les queixes anònimes.
 • Les que denotin mala fe.
 • Les mancades de fonament.
 • Les que puguin comportar perjudicis al dret legítim de terceres persones.
 • Les queixes sobre qüestions privades.
 • Les queixes o reclamacions l'objecte dels quals estigui pendent de resolució judicial.
 • Les de les persones amb dependència funcionarial, laboral o contractual de l'Administració municipal en qüestions relatives a l'àmbit d'aquestes relacions.
  Qui pot presentar una queixa ?
 • Tothom, tant persones físiques com jurídiques. Totes les actuacions del Defensor són gratuïtes i no és necessària l'assistència de cap advocat o procurador.

  Com es presenten ?

  Les queixes s'han de formular per escrit o verbalment a l'oficina del Defensor.