• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats p煤blics Ofertes p煤bliques de treball TAE Grup A1 adscrit al departament de Secretaria: Llista provisional d’admesos i exclosos

TAE Grup A1 adscrit al departament de Secretaria: Llista provisional d’admesos i exclosos

publicat el 11/05/2017

Llista provisional d'admesos i exclosos i d'exempts i no exempts de la prova de catal脿, del proc茅s selectiu per cobrir la pla莽a de TAE de Secretaria i, data de realitzaci贸 del 1r examen. Vistes les peticions per a prendre part en les proves selectives per a cobrir per concurs-oposici贸 de promoci贸 lliure per cobrir una pla莽a vacant de T猫cnic d’Administraci贸 Especial, Lletrat/ada, Grup A1, adscrita al Departament de Secretaria de l’Ajuntament d’Amposta, vacant a la plantilla de funcionaris de l’Ajuntament d’Amposta. Havent finalitzat el termini h脿bil per presentar inst脿ncies per participar en aquest procediment selectiu de personal, el dia 5 d’abril de 2017. Vistes les compet猫ncies que em confereix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del r猫gim local, atenent el que disposa el Text ref贸s de l’estatut b脿sic de l’empleat p煤blic i normativa complement脿ria i l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu com煤 de les administracions p煤bliques i, d’acord amb la capacitat del Tribunal modificar l’ordre en que s’han de realitzar les proves o els exercicis, d’acord amb les Bases Espec铆fiques. PRIMER. Aprovar la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos seg眉ent que ser脿 exposada al taul贸 d’edictes, a la p脿gina web de l’Ajuntament d’Amposta i al BOPT, la qual indica la causa d’exclusi贸. En tot cas, a l’objecte d’evitar errors i, en el sup貌sit de produir-se, possibilitar la seva subsanaci贸 en temps i forma, els aspirants comprovaran no sols que no figuren en la relaci贸 d’exclosos, sin贸, a m茅s a m茅s, que el seu DNI consta en la relaci贸 d’admesos:
Admesos/es
478604
409291
476481
291596
478577
476277
409353
190033
198434
526024
Exclosos/es Causa d’Exclusi贸
729810 CV
396862 CV
478259 H, CF
480180 H, CF
Motius d’exclusi贸: CV: no aportar el Curr铆culum Vitae H: no justificar el compliment del requisit general d’Habilitaci贸 CF: no justificar el compliment del requisit general de Capacitat Funcional SEGON. Aprovar la llista provisional d'aspirants exempts i no exempts de realitzar la prova de catal脿 en el cas que siguin definitivament admesos en el proc茅s de selecci贸. Aquesta llista ser脿 exposada al taul贸 d’edictes, a la p脿gina web de l’Ajuntament d’Amposta i al BOPT. En tot cas, a l’objecte d’evitar errors i, en el sup貌sit de produir-se, possibilitar la seva subsanaci贸 en temps i forma, els aspirants comprovaran no sols que no figuren en la relaci贸 de no exempts, sin贸, a m茅s a m茅s, que el seu DNI consta en la relaci贸 d’exempts:
Exempts/es de realitzar la prova de catal脿
478604
409291
291596
478577
476277
409353
190033
198434
526024
478259
No Exempts/es de realitzar la prova de catal脿
729810
396862
476481
TERCER. Determinar que tots els/les aspirants participants en aquest proc茅s de selecci贸, de ser inclosos finalment en la llista definitiva de candidats/es admesos/es al mateix, estaran exempts de realitzaci贸 de la prova de coneixements de llengua espanyola d’acord amb les Bases de selecci贸 reguladores del proc茅s. QUART. Concedir un termini de deu dies h脿bils a comptar a partir de l’endem脿 de la notificaci贸 del present decret a cada participant, per tal de que es puguin subsanar els defectes que hagin motivat la seva provisional exclusi贸 o l’omissi贸 simult脿nia de la llista d’admesos i exclosos, com de la no exempci贸 de la realitzaci贸 de la prova de catal脿. Concl貌s aquest termini es far脿 p煤blica la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos del proc茅s de selecci贸, la llista definitiva dels aspirants admesos exempts i no exempts de la realitzaci贸 de la prova de catal脿 en un termini m脿xim de 30 dies des de la fi del termini h脿bil atorgat per subsanar els defectes i/o omissions de les sol鈥icituds. Aquesta llista s’exposar脿 en la p脿gina web i el taul贸 d’edictes de l’Ajuntament d’Amposta. CINQU脠. Determinar que el Tribunal qualificador de les proves restar脿 format per: President/a: Titular, Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri Suplent, Sr. Antoni Serret Masi脿 Vocals: 1r. Vocal Titular (en representaci贸 de l’EAPC), Sra. Concepci贸n Manrique i Carrasco 2n. Vocal Titular (funcionari de l’Administraci贸), Sr. Josep Maria Valls i Andreu 3r. Vocal Titular ( funcionari de l’Administraci贸 ), Sr. Josep Albiol i Fraile 4art. Vocal Titular ( funcion脿ria de l’Administraci贸 ), Sra. Maria del Mar Medall i Gonz谩lez Vocal Suplent del 1r Titular ( en representaci贸 de l’EAPC ), Sra. Teresa Roca Castell Vocal Suplent del 2n Titular ( funcion脿ria de l’Administraci贸 ), Sra. Elena Catal脿 Ferrer Vocal Suplent del 3r Titular ( funcion脿ria de l’Administraci贸 ), Sra. Montserrat Pegueroles Margalef Vocal Suplent del 4art Titular ( funcionari de l’Administraci贸 ), Sr. Jos茅 Miguel Jim茅nez-Castillejo Arriazu Secretari/a: Els membres del Tribunal de Selecci贸 designaran un/a vocal per realitzar les funcions de secretari/a del Tribunal de Selecci贸. SIS脠. Els membres del Tribunal i l’aspirant deur脿 de procedir a abstenir-se d'actuar els primers i a recusar els membres del Tribunal els segons, de conformitat amb el que determinen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de R猫gim Jur铆dic del Sector P煤blic. SET脡. Determinar que la primera prova de la fase oposici贸 (3.1.1. Test Psicot猫cnic), es l’煤ltima que s’haur脿 de realitzar i superar pels candidats/es que superin la resta dels exercicis dins de la fase oposici贸. VUIT脠. Fixar la data i hora de la realitzaci贸 de la prova de coneixements de catal脿, per als candidats que siguin finalment admesos i que no estiguin exempts de realitzar-la, el dia 19 de setembre de 2017 ( Fase Oposici贸 ): a les 9,00 hores al Sal贸 de Sessions de la Casa Consistorial de l’Ajuntament d’Amposta. NOV脠. Fixar la data i hora de la realitzaci贸 de l’Exercici Te貌ric ( 3.1.3.A) de les Bases Espec铆fiques: el dia 2 d’octubre de 2017, a les 8:30 hores, a la Biblioteca Comarcal Sebasti脿 Juan Arb贸 d’Amposta.

Ajuntament d麓Amposta - Pl. de l麓Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Av铆s legal | Pol铆tica de privacitat | Accessibilitat | Pol铆tica de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament