• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats p煤blics Ofertes p煤bliques de treball Administratiu: Departament de Policia Local d’Amposta (bases espec铆fiques del concurs)

Administratiu: Departament de Policia Local d’Amposta (bases espec铆fiques del concurs)

publicat el 07/09/2017

Termini m脿xim de presentaci贸 de sol路licituds: 18 de setembre de 2017   2017-07340 Ajuntament d'Amposta ANUNCI Aprovades per Junta de Govern Local, en sessi贸 duta a terme el dia 23 d'agost de 2017, les bases espec铆fiques que han de regir el concurs oposici贸 lliure, d'una pla莽a de personal funcionari en car脿cter d'inter铆-na, d'un lloc de treball d'Auxiliar Administratiu adscrita al Departament de Policia Local d'Amposta, es fan p煤bliques per al seu general coneixement. BASES ESPEC脥FIQUES PER A LA PROVISI脫 AMB CAR脌CTER INTER脥-NA D'UNA PLA脟A D'AUXILIAR ADMINISTRATIU DE R脠GIM FUNCIONARIAL ADSCRITA AL DEPARTAMENT DE POLICIA LOCAL D'AMPOSTA, MITJAN脟ANT OPOSICI脫 LLIURE I, ALHORA UNA BORSA DE TREBALL PER A POSSIBLES VACANTS PER AL LLOC ESMENTAT 1. Objecte de la convocat貌ria. Sistema de selecci贸. 1.1.- 脡s objecte de la convocat貌ria la selecci贸, mitjan莽ant oposici贸 lliure, d'una pla莽a de funcionari amb car脿cter inter铆-na, d'auxiliar administratiu, classificades en l'escala d'administraci贸 general, subescala auxiliar, grup C2. En tot all貌 que no estigui previst en aquestes bases espec铆fiques es regir脿 pel que disposen les bases generals, aprovades per la Junta de Govern de l'Ajuntament el dia 18 de juliol de 2016 i publicades en el BOPT N煤m. 147 de 2 d'agost de 2016. La vig猫ncia de la borsa ser脿 de dos anys, prorrogable un any m茅s com a m脿xim, per acord de la Junta de Govern Local. Tot aix貌 a excepci贸 que s'exhaureixi la llista d'aspirants seleccionats en un termini inferior. 1.2.- Les funcions del lloc de treball de l'auxiliar administratiu adscrit a Policia, amb codi 06.09.01.01.01.01.02.01.02.01.02 de la Relaci贸 de Llocs de Treball (RLT), s贸n: RESPONSABILITATS Funcions Generals Execuci贸 - Atendre el p煤blic (personalment o per via telem脿tica o telef貌nica) i realitzar les tasques administratives que se'n derivin. - Organitzar la recepci贸 i la distribuci贸 de trucades telef貌niques. - Realitzar tasques ofim脿tiques de reproducci贸 de documentaci贸 i d'informaci贸. - Realitzar procediments assignats per al seguiment de la documentaci贸 de la unitat. - Mantenir les bases de dades i els arxius f铆sics. - Registrar l'entrada i la sortida de la documentaci贸. - Distribuir la correspond猫ncia. - Realitzar operacions comptables (n貌mines, despeses domiciliades, factures, bestretes de caixa, ...). - Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball utilitzant adequadament maquin脿ria, eines o subst脿ncies relacionades amb la seva activitat, aix铆 com els mitjans i equips de protecci贸 posats a la seva disposici贸, d'acord amb els procediments establerts per la corporaci贸 i la normativa vigent en mat猫ria de prevenci贸 de riscos laborals. Revisi贸 - Revisar les pr貌pies tasques. Millora - Proposar millores en les pr貌pies tasques. Substituci贸 - Substituir els superiors jer脿rquics immediats de la seva unitat organitzativa d'adscripci贸 en situacions puntuals. General - En general, totes aquelles funcions de car脿cter general que li siguin atribu茂des en l'脿mbit del desenvolupament administratiu i de la natura de la unitat organitzativa d'adscripci贸. Funcions Espec铆fiques: - Atendre el p煤blic de manera personalitzada en temes de car脿cter policial. Gestionar els serveis d'urg猫ncia (ambul脿ncia, bombers, altres cossos policials, etc.) a inst脿ncia de les patrulles policials o de la ciutadania. - Atendre els requeriments d'informaci贸 de les patrulles de servei. - Canalitzar les demandes als diferents serveis policials. - Redactar inform脿ticament els serveis i les incid猫ncies de les patrulles de servei. - Responsabilitzar-se de les quantitats econ貌miques procedents del cobrament de la taxa de grua dels vehicles retirats. HABILITATS: Titulaci贸: Graduat escolar, FP I o equivalent. Experi猫ncia: Entre 6 mesos i 1 any. Idiomes: Catal脿: nivell de sufici猫ncia (certificat C1) o equivalent. Formaci贸 Addicional: Cursos: d'inform脿tica, procediment administratiu, recursos administratius, llenguatge administratiu, atenci贸 al p煤blic, protecci贸 de dades, etc. Altres requisits: CONDICIONS DE TREBALL: Esfor莽 fisic: Pr脿cticament sense esfor莽 f铆sic. Exig猫ncia soluci贸 problemes: Moderat. Perillositat: Sense perillositat. Condicions ambientals: Confortables. Diversitat de jornada: Completa. Dedicaci贸: 2. Sol路licituds i requisits necessaris. Les sol路licituds es presentaran en la forma prevista a les bases generals de la convocat貌ria senyalada anteriorment (cl脿usula cinquena). A m茅s de les condicions exigides en les bases generals (cl脿usula quarta), els candidats hauran de reunir els seg眉ents requisits: a) Estar en possessi贸 del t铆tol de graduat escolar, formaci贸 professional de 1r grau o equivalent. b) Coneixements de nivell de sufici猫ncia de catal脿 (certificat C1). Qui no acrediti documentalment els coneixements exigits de llengua catalana haur脿 de superar una prova espec铆fica en el moment del procediment que es determini. L'acreditaci贸, les excepcions i altres aspectes referents als coneixement del catal脿 exigits, com a requisit o com a m猫rit, en els processos de selecci贸 del personal de les Administracions P煤bliques de Catalunya es regeixen pel D 161-2002, d'11 de juny, per l'Ordre CLT-197-2002, de 12 de juny i el Decret 152-2001, de 29 de maig, modificat pel D. 386-2004, de 21 de setembre. 3. Drets d'examen Per a aquesta convocat貌ria no es meriten drets d'examen (taxes). 4. Tribunal qualificador de les proves. El tribunal qualificador de les proves selectives restar脿 format per: - President-a: Funcionari-a de l'Ajuntament d'Amposta. - President-a Suplent: Funcionari-a de l'Ajuntament d'Amposta - Vocal 1: Funcionari-a de l'Ajuntament d'Amposta. - Vocal 1 Suplent: Funcionari-a de l'Ajuntament d'Amposta - Vocal 2: Funcionari-a de l'Ajuntament d'Amposta. - Vocal 2 Suplent: Funcionari-a de l'Ajuntament d'Amposta - Vocal 3: Personal Laboral de l'Ajuntament d'Amposta. - Vocal 3 Suplent: Personal Laboral de l'Ajuntament d'Amposta - Vocal 4: La persona designada per l'Escola d'Administraci贸 P煤blica de Catalunya - Vocal 4 Suplent: Persona designada per l'Escola de l'Administraci贸 P煤blica de Catalunya - Secretari-a del Tribunal Qualificador: Un dels vocals designat. 5. Proc茅s de selecci贸. Constar脿 dels seg眉ents exercicis obligatoris i eliminatoris: - 5.1. Primer Exercici: Constar脿 en la realitzaci贸 d'un examen tipus test amb un m脿xim de 40 preguntes dels temes inclosos a la Part General de l'Annex (temari) d'aquestes bases. La durada de la prova ser脿 de 90 minuts. La valoraci贸 del test ser脿 la seg眉ent, amb un m脿xim de 20 punts: - Preguntes correctes: 0,50 punts - Preguntes incorrectes: - 0,30 punts - Preguntes deixades en blanc: No resten - 5.2. Segon Exercici: Consistir脿 en el desenvolupament d'un dels diferents temes proposats en la Part Espec铆fica, escollit a l'atzar en el moment de la realitzaci贸 de la prova. La durada de la prova ser脿 de 2 hores. La puntuaci贸 de la prova ser脿 de 20 punts com a m脿xim, no podent-la superar si no s'aconsegueix un m铆nim de 10 punts, comportant, en aquest cas, l'eliminaci贸 de l'aspirant del proc茅s selectiu. - 5.3. Tercer Exercici: Consistir脿 en el desenvolupament d'un cas pr脿ctic que versar脿 sobre el temari de l'Annex (Part General i Espec铆fica) i sobre les tasques a realitzar del lloc de treball concret. La durada de la prova ser脿 de 2 hores. La puntuaci贸 de la prova ser脿 de 20 punts com a m脿xim, no podent-la superar si no s'aconsegueix un m铆nim de 10 punts, comportant, en aquest cas, l'eliminaci贸 de l'aspirant del proc茅s selectiu. - 5.4. Quart Exercici: Consistir脿 en la realitzaci贸 d'una prova de nivell de llengua catalana, que contindr脿 exercicis de caire gramatical i de comprensi贸 oral i escrita, que hauran de realitzar aquells aspirants que no acreditin el nivell sufici猫ncia (nivell C1) de Catal脿, d'acord amb les Bases Generals, amb els criteris emprats per la Direcci贸 General de Pol铆tica Ling眉铆stica de la Generalitat de Catalunya o equivalents, i amb les necessitats de comprensi贸 i expressi贸 corresponents al lloc de treball. El resultat d'aquesta prova ser脿 'apte' o 'no apte'. Els-les aspirants que acreditin el nivell exigit, o un de superior, mitjan莽ant la presentaci贸 d'un document em猫s per la Direcci贸 General de Pol铆tica Ling眉铆stica o per part d'un altre organisme equivalent quedaran exempts de la realitzaci贸 d'aquest exercici i la seva qualificaci贸 ser脿 la d'apte. Per realitzar aquesta prova el tribunal comptar脿 amb l'assessorament d'una persona t猫cnica especialitzada en normalitzaci贸 ling眉铆stica. - 5.5. Cinqu猫 Exercici: consistir脿 en la realitzaci贸 d'una prova de nivell de llengua castellana, que contindr脿 exercicis de caire gramatical i de comprensi贸 oral i escrita, que hauran de realitzar aquells aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola. La prova consistir脿 en una redacci贸 de 200 paraules en el termini m脿xim de 45 minuts, i a mantenir una conversa amb membres del tribunal durant el termini m脿xim de 15 minuts i, si s'escau, amb els assessors especialistes que aquest designi. Aquest exercici ser脿 avaluat pel tribunal. La qualificaci贸 d'aquest exercici ser脿 d'apte-a o no apte-a. Els-les aspirants que acreditin documentalment davant el tribunal que estan en possessi贸 d'un certificat conforme han cursat la prim脿ria a l'Estat espanyol; del diploma d'espanyol que estableix el Reial Decret 1137-2002, de 31 d'octubre, o certificaci贸 acad猫mica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l'obtenci贸 d'aquest, o del certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes, restaran exempts de realitzar aquest exercici i la seva qualificaci贸 ser脿 d'apte-a. - 5.6. Sis猫 Exercici: realitzaci贸 d'un test psicot猫cnic i una entrevista realitzada per psic貌leg, de car脿cter eliminatori, la qualificaci贸 de la qual ser脿 d'APTE o NO APTE, entre els-les candidats-es que hagin superat totes les proves anteriors. 6. Per铆ode de prova o de pr脿ctiques. S'estableix un per铆ode de prova de 6 mesos, per la qual cosa, el tribunal proposar脿 que l'aspirant amb una major puntuaci贸, del total de totes les proves realitzades, sigui nomenat en pr脿ctiques per tal de cobrir la pla莽a convocada de funcionari inter铆. El per铆ode de pr脿ctiques es regeix pel que disposa la cl脿usula quinzena de les Bases Generals. En cas de no superaci贸 del per铆ode de pr脿ctiques, es nomenar脿 funcionari en pr脿ctiques al candidat immediatament seg眉ent que, havent superat totes les proves, hagu茅s obtingut una major puntuaci贸. 7. Puntuaci贸 final. La puntuaci贸 final obtinguda pels candidats ser脿 el resultat de sumar les puntuacions de cada una de les proves que es proposen, sempre que hagin obtingut el m铆nim establert en cada prova. En cas d'empat en la puntuaci贸 total de les proves practicades, el tribunal haur脿 d'elegir el candidat que hagi obtingut una m茅s alta puntuaci贸 en el tercer exercici. En cas, de tot i aix铆, de persistir l'empat, es realitzar脿 una segona entrevista, diferent de la que es realitzar脿 en l'exercici Sis猫 d'aquest proc茅s selectiu, per part del Tribunal entre els candidats-es, en els-les que continu茂 l'empat, la qual tindr脿 una puntuaci贸 m脿xima d'1 punt. ANNEX: TEMARI PART GENERAL 1. La Constituci贸 espanyola de 1978: Principis Generals. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Organitzaci贸 territorial de l'Estat Espanyol. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006. R猫gim Local Espanyol. Concepte i ens que compren. El r猫gim jur铆dic local a Catalunya. 2. L'organitzaci贸 municipal. Els municipis de r猫gim com煤. 脪rgans necessaris. 脪rgans Complementaris. Funcionament: convocat貌ria, constituci贸, composici贸, r猫gim de sessions, votacions i acords. Les resolucions del President de la corporaci贸. 3. El principi d'autonomia local: significat, contingut i l铆mits. La potestat normativa de les entitats locals: Reglaments i Ordenances. Procediment d'elaboraci贸. Reglament Org脿nic. Els Bans. 4. El municipi: Concepte i elements. El terme municipal. Alteracions del terme municipal. Legislaci贸 b脿sica i legislaci贸 auton貌mica. La Poblaci贸 municipal. 5. Les compet猫ncies municipals: sistema de determinaci贸. Compet猫ncies pr貌pies, compartides i delegades. Els serveis m铆nims. La iniciativa p煤blica econ貌mica de les Entitats Locals i la reserva de serveis. El servei p煤blic de les entitats locals. Formes de gesti贸 dels serveis. L'exercici de compet猫ncies diferents de les pr貌pies i de les delegades. 6. La relaci贸 jur铆dico-administrativa. Concepte. l'Administraci贸 p煤blica: concepte, classes, personalitat. L'administrat: concepte i classes, capacitat i representaci贸. Els drets de l'administrat. 7. Procediment administratiu: definici贸, iniciaci贸, classes, subsanaci贸 i millora de sol路licituds. Presentaci贸 de sol路licituds, escrits i comunicacions. Els registres administratius. Terminis: c貌mput, ampliaci贸 i tramitaci贸 d'urg猫ncia. Ordenaci贸. Instrucci贸. L'acabament del procediment: tipus. L'obligaci贸 de resoldre. El silenci administratiu. Recursos administratius. 8. L'acte administratiu: Concepte, classes. Elements, la motivaci贸 i la forma. La notificaci贸: contingut, termini i pr脿ctica. La notificaci贸 defectuosa. La publicaci贸. L'aprovaci贸 per una altra Administraci贸. L'efic脿cia dels actes administratius. La demora i retroactivitat de l'efic脿cia. 9. La invalidesa dels actes administratius. Sup貌sits de nul路litat i anul路labilitat. Revisi贸 dels actes i disposicions per la pr貌pia Administraci贸: sup貌sits. L'acci贸 de nul路litat. La declaraci贸 de lesivitat. La revocaci贸 dels actes. La rectificaci贸 dels errors materials o de fet. Convalidaci贸, conservaci贸 i conversi贸. 10. El personal al servei de les entitats local: regulaci贸, classes i r猫gim jur铆dic (drets, deures, r猫gim disciplinari, situacions administratives, drets econ貌mics, incompatibilitats i declaracions de compatibilitat i els seus l铆mits). La policia local: regulaci贸, funcions, estructura i r猫gim estatutari. PART ESPEC脥FICA 1. El registre municipal d'entrada i sortida de documents. Requisits en la presentaci贸 de documents. Comunicacions i notificacions. Els documents administratius m茅s habituals: la inst脿ncia, el certificat, l'anunci, l'informe, la resoluci贸, l'ofici, el saluda, la invitaci贸, la citaci贸, la convocat貌ria i l'acta de reuni贸, la dilig猫ncia. 2. La tramitaci贸 electr貌nica administrativa de les Entitats Locals. El seu marc normatiu. Caracter铆stiques i trets principals. Drets i deures. Obligats a la tramitaci贸 electr貌nica. La notificaci贸 electr貌nica: validesa, efectes, c貌mput. 3. Les compet猫ncies sancionadores de les Entitats Locals. Tipus de procediment, caracter铆stiques i regulaci贸. 4. Ordenan莽a Municipal de Policia i Bon Govern d'Amposta. 5. Ordenan莽a Municipal de Tr脿nsit, Circulaci贸, Vehicles a Motor i Seguretat Vial. 6. Ordenan莽a Municipal reguladora de la tinen莽a d'animals. 7. Protecci贸 de Dades de Car脿cter Personal. Marc Normatiu i disposicions generals. Dades especialment protegides. Dades excloses de l'aplicaci贸 de la normativa de Protecci贸 de Dades de Car脿cter Personal. Responsabilitat per incompliment de la normativa de dades de car脿cter personal. 8. Les formes de l'acci贸 administrativa. Les llic猫ncies i autoritzacions administratives:classes. El foment i els seus mitjans. La policia administrativa: mitjans i limitacions. 9. El servei p煤blic de les entitats locals. Les formes de gesti贸. 10. La responsabilitat patrimonial de l'Administraci贸 p煤blica. La responsabilitat patrimonial de les autoritats i personal al servei de les Administracions P煤bliques. Amposta, a 28 d'agost de 2017 L'ALCALDE, Adam Tom脿s i Roiget  

Ajuntament d麓Amposta - Pl. de l麓Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Av铆s legal | Pol铆tica de privacitat | Accessibilitat | Pol铆tica de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament