• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats p煤blics Ofertes p煤bliques de treball Comissi贸 de serveis de dos llocs de treball vacants d’agents de Policia Local

Comissi贸 de serveis de dos llocs de treball vacants d’agents de Policia Local

publicat el 13/07/2016

Bases publicades el 8 de juliol de 2016 al BOPT. El darrer dia h脿bil per presentar la sol路licitud 茅s el 25 de juliol, donat que la fi del c貌mput exacte 茅s en dissabte. 1. Lloc de treball - Denominaci贸: Agent de Policia Local - Nombre de dotacions a proveir: fi ns a dos - R猫gim: Funcionarial - Grup: C1 (amb l’abast i efectes determinats per l’article 65 de la Llei 3/2015) - Classificaci贸: Escala d’administraci贸 especial, subescala serveis especials, classe policia local, escala b脿sica - Nivell de complement de destinaci贸: 14 - Complement espec铆fic: 18.261,65 - Funcions del lloc: les descrites al cap铆tol 3 del T铆tol 1 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de聽Catalunya i restant normativa d’aplicaci贸. - R猫gim de dedicaci贸: el determinat a l’Acord de condicions de treball de l’Ajuntament d’Amposta per a la policia聽local (publicat al DOG de 20/11/2008) i restant normativa d’aplicaci贸, amb adscripci贸 al torns de tarda o nit. - Vinculaci贸: Comissi贸 de serveis d’un any, ampliable, com a m脿xim, un altre any, fi ns que la pla莽a corresponent al聽lloc prove茂t sigui coberta mitjan莽ant proc茅s selectiu derivat de l’Oferta d’ocupaci贸 p煤blica. 2. Requisits de participaci贸 Per poder ser admeses a la present convocat貌ria, les persones aspirants hauran de reunir els requisits seg眉ents en la data de fi nalitzaci贸 del termini de presentaci贸 d’inst脿ncies: - Ser funcionari o funcion脿ria de carrera de la categoria convocada dels cossos de la Policia local d’altres municipis,聽del cos dels Mossos d’Esquadra i dels cossos de seguretat de l’Estat destinats a Catalunya. - Estar en possessi贸 del diploma acreditatiu d’haver superat el curs b脿sic a l’Institut de Seguretat P煤blica de聽Catalunya (ISPC) o curs equivalent, o haver estat nomenat funcionari de carrera abans de l’entrada en vigor de la聽Llei 16/91 de la Llei de policies Locals de Catalunya, o fi nalment trobar-se en la situaci贸 recollida en la Disposici贸聽transit貌ria segona de la Llei abans esmentada. - Acreditar m茅s de dos anys d’antiguitat com a funcionari/脿ria de carrera en la categoria d’agent o equiparada. - Estar en situaci贸 de servei actiu o en qualsevol altra situaci贸 administrativa que faculti l’administraci贸 d’origen a聽autoritzar una comissi贸 de serveis. - No trobar-se en situaci贸 de segona activitat ni tenir l’edat que permeti el passi a aquesta situaci贸 durant el per铆ode聽de vig猫ncia m脿xima de la comissi贸 de serveis. - Acreditar que es posseeixen les condicions f铆siques i ps铆quiques necess脿ries per exercir les funcions pr貌pies dels聽agents de la policia local (es poden acreditar mitjan莽ant un certificat m猫dic oficial, que caldr脿 aportar abans de la聽formalitzaci贸 de la comissi贸 de serveis si la persona aspirant resulta seleccionada). - Tenir el nivell B de catal脿 de la Direcci贸 General de Pol铆tica Ling眉铆stica o equivalent. Si no s’acredita la possessi贸聽del nivell de catal脿 mitjan莽at la corresponent certifi caci贸, es realitzar脿 una prova de nivell de coneixements聽de llengua catalana abans de materialitzar la comissi贸 de serveis si la persona aspirant resulta seleccionada.聽S’acceptar脿 com a acreditaci贸 certificaci贸 emesa per l’administraci贸 de proced猫ncia d’haver superat una prova聽de nivell B. - Estar en possessi贸 dels permisos de conduir A2 i B, i del certificat acreditatiu de tenir els coneixements espec铆fics聽per poder conduir vehicles de transport p煤blic (autoritzaci贸 BTP). - No haver estat condemnat per cap delicte o en cas d’haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal聽i cancel路lats els antecedents penals. No estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions p煤bliques ni estar聽separat mitjan莽ant expedient disciplinari del servei de cap administraci贸 p煤blica. Ser脿 aplicable el benefici de la聽rehabilitaci贸, sempre que l’aspirant ho acrediti mitjan莽ant el corresponent document oficial. No podran prendre part aquells funcionaris que es trobin en les situacions seg眉ents: - Aquells que estiguin suspesos, mentre duri la situaci贸 de suspensi贸 de funcions - Els traslladats de lloc de treball i destitu茂ts de c脿rrecs de comandament com a conseq眉猫ncia d’expedient聽disciplinari mentre durin els efectes de la sanci贸. - Aquells que ocupin un lloc de treball subjecte a un per铆ode especial de perman猫ncia m铆nima. Totes aquestes condicions s’han de reunir en el moment de presentar la sol路licitud. La posterior comprovaci贸 del nocompliment聽d’algun dels requisits enumerats, ja sigui per omissi贸 o per qualsevol altra causa, ser脿 motiu d’exclusi贸聽del proc茅s selectiu o de fi nalitzaci贸 de la comissi贸 de serveis. 3. Presentaci贸 de sol路licituds i procediment Les persones interessades hauran de presentar sol路licitud en l’Oficina d’atenci贸 ciutadana d’aquesta Corporaci贸聽durant quinze dies naturals, comptats a partir de l’endem脿 de la publicaci贸 d’aquesta convocat貌ria al Butllet铆 Oficial聽de la Prov铆ncia de Tarragona (BOPT). Les sol路licituds tamb茅 es podran presentar en la forma que determina l’art. 38.4 de la Llei 30/92, de R猫gim jur铆dic de聽les administracions p煤bliques i del procediment administratiu com煤. Les inst脿ncies que es presentin en les ofi cines聽de correus hauran d’anar en sobre obert perqu猫 siguin datades i segellades abans de certifi car-les.聽Si els dies d’acabament del termini o d’actuaci贸 obligada s贸n festius, les actuacions s’han de fer en el dia h脿bil聽seg眉ent. Amb la formalitzaci贸 i presentaci贸 de la sol路licitud els i les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les聽dades de car脿cter personal que s贸n necess脿ries per prendre part en la convocat貌ria i per a la resta de la tramitaci贸聽del proc茅s selectiu, d’acord amb la normativa vigent. Igualment, la formalitzaci贸 de la sol路licitud implica l’acceptaci贸 i coneixement del contingut d’aquestes bases. Un cop fi nalitzat el termini de presentaci贸 de sol路licituds, la Regidoria delegada de Recursos Humans dictar脿聽resoluci贸 en el termini m脿xim d’un mes declarant aprovada la llista de persones admeses i excloses, composici贸 de聽l’貌rgan de valoraci贸 i data i lloc de l’inici del procediment selectiu. L’esmentada llista s’exposar脿 en el tauler d’edictes聽de la Corporaci贸 i concedir脿 un termini de deu dies h脿bils per a esmenes i possibles reclamacions. Les al路legacions聽presentades es resoldran en el termini m脿xim de 30 dies seg眉ents a comptar des de la seva presentaci贸. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resoluci贸, les al路legacions s’entendran desestimades. En el cas que no hi hagi cap persona exclosa, l’esmentada llista s’elevar脿 a defi nitiva. Igualment, es donar脿 publicitat d’aquesta convocat貌ria i resta d’actes que se’n derivin聽mitjan莽ant la seu electr貌nica聽de l’Ajuntament, www.amposta.cat. 4. Justificaci贸 dels requisits i m猫rits al路legats Juntament amb la sol路licitud, caldr脿 presentar original o fotoc貌pia de la documentaci贸 seg眉ent, sent motiu d’exclusi贸聽la no-presentaci贸 de la mateixa:
 • DNI
 • Curriculum vitae
 • Documentaci贸 acreditativa de ser funcionari de carrera de la categoria convocada en situaci贸 de servei actiu i una聽antiguitat m铆nima de dos anys .
 • Informe sobre el vostre absentisme (situacions d’IT) durant els 煤ltims 5 anys.
 • Diploma acreditatiu d’haver superat el curs b脿sic a l’ISPC o curs equivalent
 • Carnets de conduir A2 i B+BTP
 • Documentaci贸 acreditativa dels m猫rits al路legats als efectes de la seva valoraci贸 en el proc茅s de concurs
 • Comprom铆s de portar armes (mitjan莽ant declaraci贸 jurada)
 • Informe acreditatiu d’haver superat, dins l’煤ltim any, les proves d’aptitud per a l’煤s d’armes. En cas que no ho聽aporteu, se us convocar脿 a la realitzaci贸 d’una prova.
 • El certificat de nivell B de catal脿 o equivalent i certificat m猫dic oficial establerts com a requisits, opcionalment,聽tamb茅 es podran presentar conjuntament amb la sol路licitud.
Respecte als m猫rits al路legats en la fase de concurs, sols es valoraran aquells que estiguin acreditats documentalment,聽sempre que la documentaci贸 acreditativa s’hagi presentat conjuntament amb la sol路licitud de participaci贸 dins del聽termini establert. No es podran valorar m猫rits que s’al路leguin o s’acreditin amb posterioritat. 5. 脪rgan de Valoraci贸 L’貌rgan de valoraci贸 estar脿 format per quatre funcionaris o funcion脿ries de carrera, designats per la regidoria聽delegada de Recursos Humans, un dels quals exercir脿 funcions de presid猫ncia, a m茅s d’un altre que exercir脿 les聽funcions de secretaria. La composici贸 nominal de l’貌rgan es determinar脿 en la resoluci贸 de persones admeses i聽excloses. L’貌rgan de valoraci贸 queda facultat per resoldre qualsevol dubte que es plantegi des del moment de la seva聽constituci贸 i prendre els acords necessaris per al bon ordre del procediment, en tot all貌 que no estigui previst en聽aquestes bases. Aix铆 mateix, podr脿 disposar la incorporaci贸 als seus treballs de persones especialistes que exerceixin funcions聽d’assessoria, per a totes o algunes de les proves, que es limitaran a l’exercici de les especialitats t猫cniques, en base聽exclusivament a les quals col路laboraran amb l’貌rgan de valoraci贸. 6. Sistema de valoraci贸 La valoraci贸 dels m猫rits s’efectuar脿 d’acord amb el seg眉ent sistema: 1. Avaluaci贸 de m猫rits Consistir脿 a valorar determinades condicions de formaci贸 o d’experi猫ncia, adients amb les caracter铆stiques del lloc聽a proveir. La puntuaci贸 m脿xima de l’avaluaci贸 de m猫rits no podr脿 ser superior a 12 punts, d’acord amb el barem聽seg眉ent: A. Experi猫ncia: fi ns a un m脿xim de 3 punts

En serveis prestats a qualsevol cos de policia local de Catalunya o al Cos de Mossos d’Esquadra o als cossos i聽forces de seguretat de l’Estat: 0’5 punts per any treballat o fracci贸 superior a 6 mesos, fi ns a un m脿xim de 3 punts.聽A fi que l’貌rgan de valoraci贸 pugui valorar els serveis, s’han d’acreditar amb certifi cat de serveis prestats de聽l’administraci贸 corresponent. Si no es presenten aquests certifi cats, l’貌rgan de valoraci贸 no podr脿 tenir en compte聽aquests m猫rits.

B. Formaci贸: fins a un m脿xim de 3 punts

Per la realitzaci贸 de cursos de perfeccionament, d’especialitzaci贸 i/o d’actualitzaci贸 seguits en l’Institut de聽Seguretat Publica de Catalunya (ISPC), l’Escola d’administraci贸 P煤blica o impartits per instituci贸 p煤blica, sempre聽que tingui relaci贸 directa amb el lloc de treball, i sense que pugui comptabilitzar-se el Curs de Formaci贸 B脿sica a聽l’ISPC o l’equivalent al cos corresponent, segons el barem seg眉ent:

 • Per cursos de durada entre 15 i 25 hores lectives: 0,20 punts per curs.
 • Per cursos de durada fins a 40 hores lectives: 0,30 punts per curs.
 • Per cursos de durada fi ns a 60 hores lectives: 0,40 punts per curs.
 • Per cursos de m茅s de 60 hores: 1 punt per curs.

Tots els cursos de duraci贸 inferior a 15 hores o en qu猫 no es pugui acreditar documentalment la seva durada聽lectiva en hores no seran puntuats.聽L’貌rgan de valoraci贸 t茅 la potestat de no puntuar aquells cursos o t铆tols que consideri desfasats, o que no estan聽realitzats en centres oficials o b茅 que no s’adeq眉in al contingut de la funci贸 policial.

C. Altres titulacions: fins a un m脿xim de 3 punts Titulacions acad猫miques rellevants per al lloc de treball d’agent de la policia local:
 • Batxillerat superior o equivalent: 0,5 punts
 • Diplomatura universit脿ria o equivalent: 1 punt
 • Llicenciatura o Grau universitari: 2 punts
En aquest apartat nom茅s podr脿 puntuar una titulaci贸. Les titulacions universit脿ries nom茅s seran valorades si聽tenen vinculaci贸 amb la funci贸 policial. Nivell de coneixement de llengua catalana superior al nivell B:
 • Nivell C o equivalent: 1 punt
 • Nivell D o equivalent: 2 punts
 • Nivells especialitzats de catal脿: 2,5 punts
En aquest apartat nom茅s es podr脿 puntuar una titulaci贸 de nivell de llengua catalana D. Recompenses i distincions: fins a un m脿xim de 3 punts Es valoraran les recompenses i distincions pr貌pies dels cossos de policia local o de la resta de forces i cossos de聽seguretat quan siguin rellevants en relaci贸 amb les seves funcions. L’貌rgan de valoraci贸 podr脿 valorar fins a tres聽punts com a m脿xim aquest apartat en funci贸 del nombre i naturalesa de les distincions. 2. Entrevista personal Entrevista individual de cada aspirant amb els membres de l’貌rgan de valoraci贸, on es preguntar脿 sobre la naturalesa聽de les funcions a desenvolupar en el lloc de treball a proveir i les compet猫ncies necess脿ries per realitzar-les. Tamb茅聽es podran fer preguntes sobre aspectes vinculats al curr铆culum professional i formatiu de cada aspirant. Els factors聽a valorar en l’entrevista s贸n els seg眉ents, referits a les caracter铆stiques del lloc a proveir, i cadascun es puntuar脿聽fins a un m脿xim de 4 punts:
 • Control emocional i presa de decisions
 • Flexibilitat i polival猫ncia
 • Coneixements i experi猫ncia per al desenvolupament de les funcions d’agent de policia local
El temps de l’entrevista ser脿 com a m脿xim de 15 minuts. Despr茅s de cada entrevista i en finalitzar totes elles, l’貌rgan聽de valoraci贸 deliberar脿 sobre el seu contingut. Cada membre de l’貌rgan de valoraci贸 efectuar脿 una puntuaci贸聽individual de cadascun dels 铆tems i al final es dictaminar脿 una puntuaci贸 conjunta en cadascun d’ells a partir de les聽mitjanes de les puntuacions individuals de cada membre de l’貌rgan de valoraci贸. La puntuaci贸 m脿xima de l’entrevista ser脿 de 12 punts, a ra贸 de 4 punts per cadascun dels tres 铆tems assenyalats. 7. Puntuaci贸 del proc茅s La puntuaci贸 de cada aspirant ser脿 la suma de les puntuacions obtingudes a l’avaluaci贸 de m猫rits i a l’entrevista聽personal, d’acord amb els barems assenyalats en el punt anterior. La puntuaci贸 m铆nima per superar el proc茅s selectiu s’estableix en 15 punts. Les persones aspirants que no arribin聽a aquest m铆nim restaran fora del proc茅s, fi ns i tot en el cas que no s’arribi a la cobertura de les quatre vacants聽ofertades. En cas d’empat, l’貌rgan de valoraci贸 dictaminar脿 de manera col路legiada a quin dels aspirants s’assigna la comissi贸聽de serveis. 8. Resultat fi nal i assignaci贸 de comissi贸 de serveis Un cop fi nalitzat el proc茅s, l’貌rgan de valoraci贸 proposar脿 a la regidoria de Recursos Humans l’adscripci贸 provisional聽al lloc de treball d’agent de policia local mitjan莽ant comissi贸 de serveis de les quatre persones que hagin obtingut聽les puntuacions m茅s elevades. El resultat d’aquest proc茅s es publicar脿 en el tauler d’edictes de la Corporaci贸 i a la聽seu electr貌nica. Una vegada publicats els resultats, les persones aspirants seleccionades tindran un termini de 5 dies h脿bils per tal聽d’acreditar tots els requisits no justifi cats inicialment, que entre altres s贸n: - Certificat m猫dic oficial acreditatiu de posseir les condicions f铆siques i ps铆quiques necess脿ries per exercir les聽funcions pr貌pies dels agents de la Policia Local (si no s’ha aportat abans) - Certificat de nivell B de catal脿 o equivalent (si no s’ha aportat abans). Si no es compleix aquest requisit, abans de聽la materialitzaci贸 de la comissi贸 de serveis caldr脿 que la persona aspirant superi una prova espec铆fica al respecte聽que l’貌rgan de valoraci贸 encarregar脿 al Consorci per a la Normalitzaci贸 Ling眉铆stica. - Declaraci贸 on la persona manifesta que:
 • No ha estat condemnada per cap delicte o en cas d’haver-ho estat, t茅 extingida la responsabilitat penal i聽cancel路lats els antecedents penals.
 • No tenir inhabilitaci贸 per a l’exercici de les funcions p煤bliques ni haver estat separada聽mitjan莽ant expedient聽disciplinari del servei de cap administraci贸 p煤blica.
 • No estar suspesa d’ocupaci贸.
 • No estar complint una sanci贸 disciplin脿ria de trasllat o destituci贸.
 • No ocupar un lloc de treball subjecte a un per铆ode especial de perman猫ncia m铆nima.
 • Es troba en situaci贸 de servei actiu o qualsevol altra situaci贸 administrativa susceptible d’autoritzar una聽comissi贸 de serveis.
 • No es troba en situaci贸 de segona activitat .
Aquells que en el termini indicat, llevat de casos de for莽a major, no presentin la documentaci贸, perdran el dret a ser聽nomenats en comissi贸 de serveis.聽Una vegada lliurada aquesta documentaci贸, l’Ajuntament d’Amposta sol路licitar脿 a l’administraci贸 d’origen de cada聽persona aspirant, autoritzaci贸 per al seu nomenament en comissi贸 de serveis, el qual s’efectuar脿 en el termini de 30聽dies des d’aquesta sol路licitud, essent preceptiva l’autoritzaci贸 pr猫via de l’administraci贸 d’origen. El termini inicial de la comissi贸 de serveis ser脿 d’un any, prorrogable com a m脿xim fins a un total de dos anys. En聽qualsevol cas, posar脿 fi a la comissi贸 de serveis la cobertura del lloc de treball per part de la persona que obtingui聽la pla莽a despr茅s de superar el corresponent proc茅s selectiu derivat de l’Oferta p煤blica d’ocupaci贸, ja sigui com a聽funcionari en pr脿ctiques o com a funcionari de carrera. Les persones nomenades en comissi贸 de serveis nom茅s聽podran continuar prestant els seus serveis a l’Ajuntament d’Amposta si s贸n elles les que han superat el proc茅s聽selectiu derivat de l’Oferta p煤blica d’ocupaci贸. En cas que una persona aspirant seleccionada hi renunci茂, una vegada coberta o abans d’iniciar la comissi贸 de聽serveis, es proposar脿 la provisi贸 al seg眉ent aspirant per ordre de puntuaci贸, i aix铆 successivament. Amb la resta de candidats que superin el proc茅s de selecci贸 i no entrin es realitzar脿 una borsa que tindr脿 una聽vig猫ncia de dos anys la qual s’utilitzar脿 en el cas que s’hagin de fer noves comissions de serveis. 9. Incompatibilitats A les persones seleccionades com a resultat d’aquesta convocat貌ria que accedeixin a una ocupaci贸 temporal聽d’agent de la Policia local els ser脿 d’aplicaci贸 la normativa vigent en mat猫ria d’incompatibilitats referenciada en l’art.聽321 del Decret 214/1990, de 30 de juliol. 10. Recursos Contra aquestes bases i convocat貌ria, que exhaureixen la via administrativa, les persones interessades podran聽interposar recurs potestatiu de reposici贸 davant l’alcalde o regidoria delegada de Recursos Humans d’Amposta聽en el termini d’un mes a comptar de l’endem脿 de la publicaci贸 de la convocat貌ria en el tauler d’anuncis municipal,聽o directament recurs contenci贸s administratiu davant el jutjat d’aquesta jurisdicci贸, en el termini de dos mesos聽comptats des de l’endem脿 de l’esmentada publicaci贸. Contra la resoluci贸 defi nitiva d’aquesta convocat貌ria, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu聽de reposici贸 davant l’alcalde o regidoria delegada de recursos humans d’Amposta, dins el termini d’un mes a聽comptar de l’endem脿 de la seva publicaci贸 o notificaci贸, o directament recurs contenci贸s administratiu davant el jutjat d’aquesta jurisdicci贸 en el termini de dos mesos a comptar de l’endem脿 de la seva publicaci贸 o notificaci贸. Contra els actes de tr脿mit de l’貌rgan de valoraci贸 que decideixin directament o indirectament el fons de l’assumpte,聽determinin la impossibilitat de continuar el proc茅s, produeixin indefensi贸 o perjudici irreparable a drets o interessos聽leg铆tims, les persones interessades podran interposar recurs d’al莽ada davant l’alcalde o regidoria delegada de聽Recursos Humans d’Amposta, en el termini d’un mes a comptar de l’endem脿 de la seva publicaci贸 al tauler d’anuncis聽de la Corporaci贸. Contra els actes de tr脿mit de l’貌rgan de valoraci贸 no inclosos en el punt anterior, els/les aspirants, al llarg del proc茅s,聽podran formular totes les al路legacions que estimin pertinents per a la seva consideraci贸 en el moment de fer-se聽p煤blica la puntuaci贸 final del proc茅s selectiu.

Ajuntament d麓Amposta - Pl. de l麓Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Av铆s legal | Pol铆tica de privacitat | Accessibilitat | Pol铆tica de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament