«Qui pensi que això de la Indústria 4.0 no va amb ell, pot perdre el tren.»
Matilde Villarroya, Directora General d´Indústria a la Generalitat de Catalunya

reduir font ampliar font

  • Vull crear una empresa
  • Programa de formació
  • Bonificacions noves activitats
  • Programa a les escoles


BONIFICACIONS PER LA CREACIÓ D’EMPRESA EN ELS TRIBUTS PÚBLICS

L´Ajuntament d´Amposta atorga bonificacions per la creació i ampliació d´empresa en els tributs públics


BONIFICACIONS PER LA CREACIÓ I AMPLIACIÓ D’EMPRESA EN ELS TRIBUTS PÚBLICS

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

TAXA PER LA LLICÈNCIA D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS

 

Plantilla mitjana

Bonificació fora de polígons

Bonificació polígons

1 sol treballador

50,00%

75,00%

De 2 a 5 treballadors

68,00%

81,75%

De 6 a 10 treballadors

80,00%

86,25%

D’11 a 25 treballadors

87,00%

88,88%

Més de 25 treballadors

90,00%

90,00%

En el cas de les ampliacions de superfícies de la indústria o comerç serà aplicable a la taxa meritada tenint en compte el número de contractes addicionals als existents que precisi l’empresa per cobrir les necessitats laborals de la nova dimensió de l’empresa, no sent aplicable cap tipus de bonificació si l’ampliació de superfície no genera nous llocs de treball.

Queden exclosos els bars, pubs, cafeteries encara que incloguin activitats infantils i lúdiques. Només aplicable un 10% de bonificació.

En casos excepcionals i extraordinaris, previ estudi i informe justificable, la bonificació pot ser íntegra.

Documentació a presentar

 Document identificatiu de l´interessat/ada (DNI, NIE, CIF..)

  • Sol·licitud de bonificació (Imprès normalitzat)
  • Sol·licitud dades domiciliació bancària per cobrar l’ajut (Imprès normalitzat)
  • Alta autònom o últim rebut pagat d’autònom.
  • Còpia de l’ICIO de la taxa de llicència d’obres i de la taxa d’obertura d’establiments pagats.
  • Justificació de la creació de llocs de treball (fotocòpia dels contractes, dels butlletins de la cotització de la Seguretat Social o informe de vida laboral).
  • En el cas de formes jurídiques diferents a la d’empresari individual, escriptura de la societat o contracte de creació amb la liquidació dels impostos corresponents i la inscripció al registre competent.

La persona/empresa interessada quedarà supeditada al compliment de mantenir la plantilla mitjana durant un termini mínim de dos anys des de que es va produir l´alta de l´activitat, en cas contrari l’Ajuntament podrà reclamar el reintegrament de la quantitat indegudament pagada.

Tota la documentació s´ha d´entrar al registre de l´Ajuntament (1r pis).

 Ajuntament d´Amposta 

Catalunya emprèn Generalitat de Catalunya. Departament d´Empresa i Coneixement 


Ajuntament d’Amposta (Indústria i Empresa) · Pl. de l´Ajuntament, 6, 3a planta · 43870 Amposta · Tel. 977 70 00 57 · Fax 977 70 41 32 · | empresa@amposta.cat
Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies